หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 3,230 ครัวเรือน
 
 

มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( หมู่ 8 ) จำนวน 1 แห่ง

สถานีวิทยุชุมชน ตำบลมะต้อง ( หมู่ 2 ) จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

สถานีวิทยุชุมชนเพื่อนเกษตร (หมู่ 7) จำนวน 7 แห่ง
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 233 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) จำนวน 177 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 212 คน

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบล จำนวน 1,339 คน

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี /2 กลุ่ม จำนวน 345 คน