หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม

ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบล
 

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

การพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางด้านการเกษตร

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

การส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
 

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช