หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม

ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบล
 

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

การพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางด้านการเกษตร

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

การส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
 

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช