หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 


นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
ปลัด อบต.มะต้อง
(นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
 


นางพนิดา เปี่ยมผล
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาววาริกา พุ่มชา
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ


นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ


นายวัชรพล จันทเดช
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฎิบัติการ


นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฎิบัติงาน


นายอโนทัย น้อยห่วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชำนาญงาน


นายบูรชิต ปานมี
ครู
ระดับ คศ.1


นางพนิดา เปี่ยมผล
หัวหน้าสำนักปลัด
ปฎิบัติราชการแทน


นางสาวชณัญญา กาบดี
ครู
ระดับ คศ.1


นางสาวสุขปัญญา ศรฤทธิ์
ครู
ระดับ คศ.1