หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 


นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
ปลัด อบต.มะต้อง
(นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง
โทร : 055-009-758 ต่อ 1
 
 


นางพนิดา เปี่ยมผล
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางสาววาริกา พุ่มชา
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นายวัชรพล จันทเดช
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฎิบัติการ
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางรจนา แก้วดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฎิบัติงาน
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นายอโนทัย น้อยห่วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชำนาญงาน
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นายบูรชิต ปานมี
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางสาวชณัญญา กาบดี
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางสาวสุขปัญญา ศรฤทธิ์
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1


นางทิพวรรณ รื่นอุรา
ครู
ระดับ คศ.1
โทร : 055-009-758 ต่อ 1