หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
สภาพสังคมของตำบลมะต้อง มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนชาวตำบลมะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลมะต้อง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดสนามไชย หมู่ 1 บ้านมะต้อง ( สนามไชย )

วัดมะต้อง หมู่ 2 บ้านมะต้อง

วัดหางไหล หมู่ 4 บ้านหางไหล

วัดไผ่ถ้ำ หมู่ 5 บ้านไผ่ถ้ำ

วัดท่าสำโรง หมู่ 7 บ้านท่าสำโรง

วัดป่าสัก หมู่ 8 บ้านป่าสัก

วัดโนนเต่าทอง หมู่ 11 บ้านคลองคล้า

วัดปรางแก้วบุรินทร์ หมู่ 11 บ้านคลองคล้า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำมะต้อง มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 5 แห่ง
 
ร.ร.วัดสนามไชย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ร.ร.มะต้องประชาสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ร.ร.วัดหางไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
ร.ร.บ้านมะต้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
ร.ร.บ้านป่าสัก ( ทศพลอนุสรณ์ ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
 
ตำบลมะต้องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหางไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะต้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
ตำบลมะต้องมีสภาพพื้นที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ทำสวน เพราะมีแหล่งน้ำ ค่อนข้างสมบูรณ์และราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม