หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
การคมนาคมตำบลมะต้องติดต่อระหว่างอำเภอพรหมพิราม และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1103 สายพิษณุโลก – พิชัย

ทางหลวงชนบท สายอำเภอพรหมพิราม – ตำบลศรีภิรมย์
สภาพเส้นทางการคมนาคมในตำบลมะต้องส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไป – มา ของประชาชนภายในตำบลมะต้องได้สะดวก
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำน่าน จำนวน 1 สาย

ลำคลอง , ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 9 สาย

หนอง , บึง และอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

สถานีส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านมะต้อง หมู่ที่ 3
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางไหล หมู่ที่ 4