หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 

 
โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โซนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 25 -26 กรกฏาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนิการจัด โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โซนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรม เมย์ ฟาวเวอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น อปท.นำร่อง ศูนย์ปฎิบัติการความรุนแรงในระดับตำบลและศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลมะต้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ของจังหวัดพิษณุโลก จาก 5 พื้นที่ ร่วมนำเสนอและถอดบทเรียนในท้องถิ่น ขอขอบคุณ ประธานศูนย์ และรองประธานศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ กลุ่มสตรี คณะกรรมการฯศูนย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาตำบลและท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ เนตรนภา ชาญวิชัย

ผู้เข้าชม 34 ท่าน