หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
นายสุทน สังสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 


นายไมตรี เพิ่มทรัพย์
ประธานสภา
 


นายธำรง จูเมฆา
รองประธานสภา


นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
เลขานุการสภา
 
 


นายบำรุง คร้ามสมอ
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นางสุดารัตน์ ตราชื่นต้อง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายจำเนียร ปานมี
ส.อบต หมู่ที่ 2


นายสบาย จันทร์นา
ส.อบต หมู่ที่ 2


นายจรูญ คำดี
ส.อบต หมู่ที่ 3


นายเริงประวัติ พุ่มคำ
ส.อบต หมู่ที่ 4


นางจรูญ ตรีจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 4


นายสุดใจ น้อยเอี่ยม
ส.อบต หมู่ที่ 5


นายประเทือง ฉิมปรางค์
ส.อบต หมู่ที่ 5