หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 


นายวีระยุทธ แช่มจุ้ย
กำนันตำบลมะต้อง
 
 


นายวิโรจน์ นกจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นายมานะ ชาญวิชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2


นายณัฐกศฎิ์ ขำขาว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


นายอนันท์ เวชการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4


นายประเทือง ฉิมปรางค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5


นางมาลี ชานุวัตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6


นายทองอินทร์ เสนาพิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นายสำราญ ขำภู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9


นายชูชาติ จะเฮ็ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10


นายประพันธ์ อ่อนสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11


นายหนึ่ง สีหนาท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12