หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ยินดีต้อนรับ
www.matong.go.th
"ตำบลมะต้องน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำมีวิสัยทัศน์
ปลอดยาเสพติด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.มะต้อง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
ศาสนสถาน แหล่งรวมจิตใจของชาวมะต้อง
อบต.มะต้อง มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพในตำบล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
มะต้อง
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 055-009-758 ต่อ1 - 8 หมายเลขโทรสาร 055-009-523
 
 
ในอดีตตำบลมะต้อง มีชาวบ้านปลูกบ้าน เรือน อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่ง และมีพ่อค้าชาวเหนือเร่เรือบรรทุกสินค้ามาขาย สมัยนั้นเป็นเรือมอญบรรทุกสินค้าประเภทหม้อ ไห โอ่ง ครก และอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งเป็นของใช้ในครัวเรือน เดินทางรอนแรมผ่านมาเห็นว่าบริเวณแห่งนี้ มีต้นกระท้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกขานบริเวณที่เป็นหมู่บ้านนี้ว่า “ บักต้อง ” คนภาคเหนือในอดีตเรียกต้นกระท้อนว่า “ บักต้อง ” ภายหลังภาษาพูดได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพี้ยนมาเป็น “ มะต้อง ” ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
มะต้อง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ไปทางทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 40 กิโลเมตร ตำบลมะต้องมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 25,987 ไร่ ( 41.58 ตารางกิโลเมตร )
 
 
สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง สัญลักษณ์เป็นรูปตราชั่งทาบ บนต้นกระท้อนและมีลูกกระท้อนข้างละ 1 ผล ซึ่งมีความหมายดังนี้

รูปต้นกระท้อน หมายถึง ที่มาของชื่อตำบลเนื่องจากสมัยก่อนนั้นบริเวณตำบล มะต้องมีต้นกระท้อนขึ้นเป็นจำนวนมาก

รูปตราชั่ง มีผลกระท้อนบนตราชั่งข้างละ 1 ผล หมายถึง ตำบลมะต้องมีแม่น้ำน่าน ที่กั้นกลาง การที่มีลูกกระท้อนข้างละ 1 ผล หมายถึงการให้ความเสมอภาคและ ความยุติธรรมของทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 8,961 คน ประกอบด้วย

ชาย 4,403 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14

หญิง 4,558 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86
ครัวเรือน จำนวน 3,230 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 215 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก