ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯลฯ [ 14 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในก [ 14 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
 
 
 
อบต.พันชาลี ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
 
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3511 ลว 15 มิ.ย. 60 [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 359 
การปรับปรุง แก้ไข และพ่ิมเติมคำอธิบายในแบบแระเมิน (LPA) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 171 ลว 12 มิ.ย. 60 [ 12 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 289 
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3230 ลว 5 มิ.ย. 60 [ 5 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 195 
การบันทึกข้อมูล ตามแบบ มฝ.2 ของ อปท. และเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ลงข้อมูล ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 164 ลว 5 ม.ค. 60 [ 5 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 259 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว3696 ลว 22 มิ.ย. 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
การชำระค่าไฟฟ้าของ อปท. ที่ พล0023.5/ว3697 ลว 22 มิ.ย. 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ที่ พล 0023.5/ว3699 ลว 22 มิ.ย. 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว3698 ลว 22 มิ.ย. 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดุฝน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3730 ลว 22 มิ.ย. 60 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
สนง.ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายงานนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือน พ.ค. ที่ พล 0023.5/ว190 ลว 23 มิ.ย. 60 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 34 
ให้ผู้ลงทะเบียนโครงการรับเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทำการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชน(พร้อมเพย์) ที่ พล 0023.5/ว191 ลว 23 มิ.ย. 60 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 28 
การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2560 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 189 ลว 22 มิ.ย. 60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว3674 ลว 22 มิ.ย. 2560 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 170 
ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3672 ลว 22 มิ.ย. 60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ พล 0023.2/ว3638 ลว 21 มิ.ย. 60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 113 
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว188 ลว 21 มิ.ย. 60 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 68 
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3623 ลว 21 มิ.ย. 60 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการหลักสูตร ขั้นตอนและวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษาตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ พล 0023.2/ว3610 ลว 20 มิ.ย. 60 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 62 
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว3606 ลว 20 มิ.ย. 60 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 ที่ พล 0023.2/ว.3605 ลว. 20 มิ.ย. 60 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 349  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 389  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย พัสดุ อบต.วังน้ำคู้ (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 276  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเปลี่ยนจากนักพัฒนาชุมชนเป็นจพง.ธุรการ (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 92  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอน นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพ/นักวิเคราะห์/นักจัดการงานทะเบียน (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ปลักแรด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(น้ำแอร์) (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงสุกรเนื้อ ในเขตพื้นที่ห (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นวก.ที่ไหนว่างบ้างครับ (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก อยากให้ควบคุมระดับน้ำในแคววังทอง ในช่วงฤดแล้ง. (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านป่า อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ดินทอง เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ครู คศ.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร อยากย้ายกลับภูมิลำเนาครับ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ในเมืองพิษณุโลก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก โอนย้าย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.หนองพระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของทุกท้องถิ่นทั่วไทย www.leaders.in.th (17 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3069  ตอบ 21
สถ.จ.พิษณุโลก โอนย้ายตำแหน่งปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) (16 มิ.ย. 2560)    อ่าน 65  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่พิษณุโลกมีที่ไหนรับย้ายโอนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการบ้างคะ (16 มิ.ย. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.สมอแข สอบถาม (15 มิ.ย. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1
ทต.หัวรอ การเก็บขยะของทางเทศบาล ต.หัวรอ (15 มิ.ย. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555