โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ] อ่าน 35 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุม [ 2 มี.ค. 2559 ] อ่าน 102 


โครงการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระดับอำเภอพรหมพิราม [ 2 มี.ค. 2559 ] อ่าน 173 


โครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) [ 2 มี.ค. 2559 ] อ่าน 179 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
อบต.บึงพระ วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หินลาด เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ง [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ การประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บึงระมาณ สรุปผลรายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.สมอแข สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4,7,8,9,10 ตำบลวัดจันทร์ จำนวน [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุก ม.2,4,10 ตำบลวัดจันทร์ จำนวน [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณที่ว [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4,7,8,9,10 ตำบลวัดจัน [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 2, 4,10 ตำบลวัดจันท [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.บึงพระ โครงการรณรงค์คัดแยกลดปัญหาขยะในตำบลบึงพระ [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
ทต.นครไทย สรุปจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.บางระกำ ทำบุญอาคารแปรรูปสุกร [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.บางระกำ ทำบุญอาคารแปรรูปสุกร [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.บึงพระ ประมวลภาพโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบึงพระ ปีงบประมาณ 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 27 
อบต.ท้อแท้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างงานก่อสร้าง [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.บ้านใหม่ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.ไทรย้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 28 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
 
    
 
 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งจังหวัด 2 พ.ค.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 225 
เชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ( หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม ฯ) [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
รายงานสถานะการดำเนินการในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 224 ลว 2 พ.ค. 59 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์แบบรายละเอียดมาตรฐาน TOR และประมาณราคาของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ พล 0023.3/223 ลว 2 พ.ค.59 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 74 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว 221 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 137 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2398 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 102 
ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 74 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะปี 2559 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 2 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 179 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ค่าลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไตรมาสที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.มิ.ย.59) [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ อปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว2356 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 129 
ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ที่ พล 0023.4/ว 2352 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 96 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 2351 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 43 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2357 ลว 28 เม.ย. 59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ พล 0023.3/ว 2354 ลว 28 เม.ย. 59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทรสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2323 ลว 27 เม.ย. 59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนายให้แก่ฯ ที่ พล 0023.5/ว 2322 ลว 27 เม.ย. 59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 2330 ลว 27 เม.ย. 59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2321 ลว 27 เม.ย. 59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 2319 ลว 27 เม.ย. 59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 67 
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 96  ตอบ 9  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เบี้ยยังชีพอายุ 60 ปี (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 206  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555