ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น - กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน - กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวั
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หม [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 
 
 
 
อบต.วังน้ำคู้ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งวัง ตำ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมีหลังคา โดยวิธี [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
 
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนและการเบิกจ่ายอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 076 ลว 14 ก.พ. 61 [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 559 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 61 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) ตามตัวชี้วัดที่ 6 (LPA) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 078 ลว 12 ก.พ.61 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 333 
(เพิ่มเติม) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560  [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1462 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ พล 0023.2/ว5267 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1875 
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว086 ลว 22 ก.พ. 61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 28 
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.1/ว904 ด่วนที่สุด ลว 22 ก.พ.61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว895 ลว 22 ก.พ. 61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 40 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว896 ลว 22 ก.พ. 61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 39 
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว897 ลว 22 ก.พ. 61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนานลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว084 ลว 22 ก.พ. 61 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 32 
การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(Local Competency Test : LCT) ) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 83 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 29 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว873 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 30 
แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว872 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 21 
แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว871 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 24 
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว874 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 และ12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว876 ลว 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 47 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2927 ลว 20 ก.พ. 61 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว848 ลว 20 ก.พ. 61 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 37 
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว849 ลว 20 ก.พ.61 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 51 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว850 ลว 20 ก.พ.61 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/516  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว510  [ 22 ก.พ. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (9 ธ.ค. 2560)    อ่าน 478  ตอบ 3  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 445  ตอบ 9  
 
อบต.หนองกะท้าว สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (24 ก.พ. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้ายกลับบ้าน เจ้าพนักงานป้องกัน (23 ก.พ. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน จพง.ธุรการ และ จพง.ป้องกันฯ (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังนกแอ่น อบต.มีกองสาธารณสุขมั๊ยคะ ? (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงานบ้างคะ (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 131  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้ายสับเปลี่ยน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 119  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก พิษณุโลกมีที่ไหนรับโอนย้ายตำแหน่งนิติกรบ้างคะ (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.วังทอง  📣 📣 ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังวน  ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า  📣 📣 ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังทอง รับโอนย้ายตำแหน่งธุรการบ้างไหมครับ แถวตำบล ปากโทก วัดโบสถ์ บางระกำ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง  📣 📣 ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 มหัศจรรย์ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกะท้าว เว็บไซต์ อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 2
ทต.หัวรอ รถเก็บถังขยะ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 186  ตอบ 5
อบต.ดอนทอง เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 2086  ตอบ 19
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 153  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การเรียกใช้บัญชีผู้สอบได้จาก อปท 2560 (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อำวังทองที่ไหนรับโอนย้าย จพง.พัสดุ/จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงานบ้างคะ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 215  ตอบ 5
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555