โครงการการประชุมยาเสพติดระดับอำเภอ [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 23 


กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลมะต้อง วันที่ 7 มกราคม 255 [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 30 


งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 29 
   
 
 
 
การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทานต่อถนน [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ทต.ปลักแรด รณรงค์การล้างทำความสะอาดถนนเทศบาล 9 ( ถนนสายปลักแรด - หล่ายโพธิ์ ) วันที่ 28 มกร [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง โครงการมอบผ้าห่ม แก่ผู้ประสบภัยหนาว พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.แก่งโสภา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมโดมหลังคาภา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ พิธีเปิดการแข่งขันการกีฬาฟุตบอล 11 คน "เทศบาลบางระกำคัพ" ครั้งที่2 [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่านางงาม ประชาคมนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด รณรงค์การล้างทำความสะอาดถนนเทศบาล 9 ( ถนนสายปลักแรด - หล่ายโพธิ์ ) [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.เนินกุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองละคร-บ้ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดพริก โครงการเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตำบลวัดพริก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกคลองหนองม่วง-คลองกระ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา องค์การบร [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลื [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ผลคะแนนสอบ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก กิจกรรมประกวดคัดเลือกกำนันดีเด่น [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลนิคม [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างถมดินสระน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1 โครงก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
 
    
 
 
แจ้งให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี ที่ พล 0023/ว 32 ลว 21 ม.ค. 58 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 271 
การประชุมนายกอปท.และปลัดอปท. ครั้งที่ 1 / 2558 ที่ พล 0023.1/ว374 ลว 19 ม.ค.58 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 351 
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0017.3/ว7133 ลว 15 ธ.ค.57 [ 29 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 372 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่2 ที่ พล 0023.3/ว555 [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ที่ พล0023.3/ว556 [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ พล 0023.3/ว563 [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
สำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/0002 [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันแลเแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1 ลว 26 ม.ค.58 [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
การเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 131 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว461 ลว 22 ม.ค.58 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 201 
รายงานการประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่ พล 0023.3/ ว 371 ลว 19 ม.ค. 58 [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว270 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 133 
ให้อปท.ส่งแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ที่ พล 0023.2/ว21 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 276 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว17 ลว 14 ม.ค.58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 206 
ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ ว 15 ลว 14 ม.ค. 58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 133 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.2/547 ลว 14 ม.ค. 58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 258 
ให้อปท.แจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว14 ลว 13 ม.ค.58 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 116 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ที่ พล 0023.2/ ว 239 ลว 13 ม.ค 58 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 184 
ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 182 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 142  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555