โครงการขยายเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 12 


การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 13 


สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้องดำเนินการประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้าง [ 25 ก.ค. 2557 ] อ่าน 53 


การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 42 
   
 
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
อบต.วัดจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยใบเตย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดจันทร์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ (ครั้ง [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยพรรณเพียร 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจัน [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดจันทร์ ปรับภูมิทัศน์ตำบลวัดจันทร์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ สภากาแฟ เทศบาลตำบลบางระกำ 17 กันยายน 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หนองแขม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มะต้อง โครงการขยายเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.มะต้อง การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านมุง ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านมุง [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลาดยางหมู่ที่ 5 บ้านวัดแตน [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วัดพริก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หินลาด ประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.สนามคลี โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 33 
ทต.สนามคลี ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.สนามคลี การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.พันชาลี โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลย [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.พันชาลี โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดละออ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1584  [ 12 ก.ย. 2557 ]
 
    
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 50 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 184 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่ี พล 0023.3/ว5109 ด่วนที่สุด ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ว5107 ด่วนที่สุด ลว.17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว5105 ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว. 9 ก.ย. 57 [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 ด่วนที่สุด ท่ี่ พล 0023.3/ว 5009 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคระรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 325 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 147 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ พล 0023.3/ว 4989 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557)ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ 4986 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 156 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) ที่ พล 0023.3/ว4969 ด่วนที่สุด ลว. 9 ก.ย. 57 [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 472 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 296 
การส่งเงินเหลือจ่ายคืนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 320 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 175 
แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-lass) ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 319 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
แจ้ง อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 318 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 342 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. ที่ พล 0023.3/ว 4867 ลว. 4 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4870 ลว. 4 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 84 
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 314 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 215 
แจ้ง อปท. ดำเนินการส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี 2557 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/315 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 125 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ด้วยระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ว 311 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 138 
การอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารหนี้ และภัยทางการเงิน ที่ พล 0023.5/ว 313 ลว.3 ก.ย.57 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 77 
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 80  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555