ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น - กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน - กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวั
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา\" [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 68 
 
 
 
อบต.นิคมพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างป้าย รั้ว รั้วประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพิกุ [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว1272 ลว 14 มี.ค. 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 471 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 61 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) ตามตัวชี้วัดที่ 6 (LPA) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 078 ลว 12 ก.พ.61 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1028 
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศศึกษา ที่ พล 0023.2 / ว 1925 ลว 19 เม.ย.61  [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
สรุปผลการประชุม ก.จ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 ที่พล 0023.2 /ว1926 ลว 19 เม.ย. 61  [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
แบบฟอร์มการรายงานโครงการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ของ อปท.  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่ พล 52006/1742 ลว 18 เม.ย.61  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 23 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 ที่ พล 0023.1/ ว 1833 ลว 11 เม.ย.61  [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 1851 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1847 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
โครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1850 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
แนวทางปฏิบัติกรณีใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต ที่ พล 0023.2/ว 1830 ลว 11 เม.ย.61  [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี ที่ พล 0023.3/ ว 1841 ลว 11 เม.ย. 61  [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษณุ ตามปณ [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 77 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐบาล ที่ พล 0023.3/ว 156 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 155 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 155 ลว 11 เม.ย. 61 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 10 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยเร็ว ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว152 ลว 9 เมษายน 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 92 
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ของ อปท. ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 1762 ลว 9 เม.ย. 61 [ 9 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]
การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว05813  [ 11 เม.ย. 2561 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 สน.คท. มท 0808.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.2/ว1969  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางลำน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1059  [ 11 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว203  [ 11 เม.ย. 2561 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1043 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กศ. มท 0816.3/ว1936  [ 11 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1045  [ 11 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว44  [ 11 เม.ย. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว58  [ 10 เม.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1046 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2561 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1030  [ 10 เม.ย. 2561 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (9 ธ.ค. 2560)    อ่าน 561  ตอบ 3  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 502  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้ายครับ (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ตอกเสาเข็มตำรวจ (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นักพัฒนาชุมชน (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นักพัฒนาชุมชน (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต. แก่งโสภา (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอน-ย้าย เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญบ้างครับในจังหวัดพิษณุโลก (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 240  ตอบ 4
อบต.วังพิกุล แม่บ้านศพด.วังพิกุล (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล ผอ.กองการศึกษาทำอะไรเป็นมั้ง (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รบกวนสอบถามค่ะในจังหวัดพิษณุโลกมีที่ไหนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ว่างบ้า (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 90  ตอบ 1
ทต.ปลักแรด สอบถาม เรื่องทุจริตของ ศพด.ทต.ปลัก * * * อยู่ในขั้นตอนไหนครับ (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ที่ไหนว่างบ้างคะ (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 6
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2561 (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 934  ตอบ 182
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 236  ตอบ 1
อบต.เนินเพิ่ม ร้องเรียน-ร้องทุกข์ (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย บรรจุ นักวิชาการสาธารณสุข (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้าย (4 เม.ย. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลอรัญญิก เดือดร้อนมาหลายปีฝากกระทู้นี้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจั (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555