สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้องดำเนินการประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้าง [ 25 ก.ค. 2557 ] อ่าน 40 


การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 39 


โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 54 


โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กรคนตาบอดระดับอำเภอ [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 34 
   
 
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
อบต.ชมพู กิจกรรมสร้างความดี ศุกร์ ปั่น ฉันไปหาเธอ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.วังวน โครงการฝึกอบรมวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังวน โครงการฝึกอบรม บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ปี 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อเครื่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังวน ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ มาแสดงตน เพื่อยืนยัง [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมููลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดจันทร์ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขององคืการบริหารส่ว [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วัดจันทร์ โครงการเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้นสู่ชุมชน [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดจันทร์ โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมสภา [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดจันทร์ โครงการ อบต.พบประชาชน [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วัดจันทร์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าแดง การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแดง ต้องการรับโอนย้ายช่างไฟฟ้า [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1415  [ 25 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว29  [ 22 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
 
    
 
 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ พล 0023.3/ว4746 ด่วนที่สุด ลว.29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ระดับการศึกษาปฐมวัย) ที่ พล 0023.3/ว4747 ด่วนที่สุด ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 192 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 325 ลว. 18 ส.ค. 57 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 420 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 702 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ที่ พล 0023.3/357 ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน ที่ พล 0023.3/ว4733 ลว. 28 ส.ค. 57 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางระกำ) ที่ พล 0023.2/ว347 ลว 26 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
แบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ฯลฯ ที่ พล 0023.4/ว336 ลว 21 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 209 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4609 ลว 22 ส.ค.57 [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 152 
ขอเชิญประชุม (O-NET) ที่ พล 0037.3/ว335 ลว 21 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว333 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 176 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว 332 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 209 
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 76  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555