โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลมะต้อง ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 14 


ประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีบประมาณ 2557 [ 28 มี.ค. 2557 ] อ่าน 30 


การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน [ 28 มี.ค. 2557 ] อ่าน 20 


การจัดทำแผนสภาองค์กรสภาชุมชน [ 28 มี.ค. 2557 ] อ่าน 17 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางส้มเช้า เจริญผล ถึงค [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำประปา [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
อบต.เนินมะปราง [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดจันทร์ นายก อบต.วัดจันทร์ กล่าวเตรียมพร้อมลุยทุกสถานการณ์ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดจันทร์ อบต.วัดจันทร์ เตรียมรับมือกับปัญหาขยะ ด้วยมาตรการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดจันทร์ นายก อบต.วัดจันทร์ ชี้แจงเรื่องโครงการซ่อมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร อีกไม่เกินหนึ่ง [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหม [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้ [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.มะต้อง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลมะต้อง ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.สนามคลี ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
ทต.สนามคลี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.สนามคลี งานวันของดีเมืองกล้วยตาก [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บึงระมาณ “งานรดน้ำและขอพร” นายศุภชัย ศิริลักษณ์ นายอำเภอบางระกำ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคาก [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พันชาลี จุดบริการ...ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ชาวตำบลวัดจันทร์ ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศลถวายวัดราชมณฑป [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พันชาลี จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางกระทุ่ม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.สมอแข โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บึงระมาณ ประเพณีงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 15 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บึงระมาณ การบริการประชาชนเหตุฉุกเฉินก่อไผ่ล้มขวางการจราจร [ 14 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บึงระมาณ โครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557 [ 13 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว565  [ 10 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว586  [ 10 เม.ย. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.1/ว578  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว11 [รุ่นที่ 6] [รุ่นที่ 7]  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/2892  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว10  [ 9 เม.ย. 2557 ]
 
    
 
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็๋ยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 45 ลว. 18 เม.ย. 57 [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคระห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 179 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้วนการวัดและแระเมิงผลการเรียนรู้ ประจำปี 57 ที่ พล 0023.3/ว 111 ลว 11 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2041 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท. ให้การสนับสนุนและดำเนินการป้องกันปละลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ แล้วรายงานผลให่้จังหวัดทราบตามแบบ ปภ.สถจ.2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1985 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท. เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ 57 ที่ พล 0023.3/ว 1986 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
เรื่อง การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ พล 0023.3/ว 1987 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e - LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ฯลฯ ด่วนม่าก ที่ พล 0023.2/ว1975 ลว 11 เม.ย.57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
เรื่อง มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มจยผ.2301-56) ที่ พล 0023.3/ว 1974 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ให้อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้จังหวัดทราบ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว109 ลว 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2557 ที่ พล 0023.1/ว109 ลว 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
เรื่อง กำหนดมาตราการและแนวทางการดำเนินงานช่วงสงกรานต์ ปี 57 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 108 ลว 10 เม.ย. 57 [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
เรื่อง การคัดเลือก ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผดด. ศพด. ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1925 ลว 8 เม.ย. 57 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 103 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ปี 57 ที่ พล 0023.3/ว 1926 ลว 8 เม.ย. 57 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงาน ศฑด. และ รร. อนุบาลคุณภาพ - ปลอดโรค ปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 1927 ลว 8 เม.ย. 57 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
เรื่อง ให้ อปท. แจ้งบัญชีธนาคารที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 103 ลว 8 เม.ย. 57 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 142 
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างสุขใน รร.และสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 1889 ลว 4 เม.ย. 57 [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. (CCIS) ปี 57 ที่ พล 0023.3/ว 1890 ลว 4 เม.ย. 57 [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 111 
เสนอขายเสื้อสงกรานต์ (31 มี.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0  
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 45  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555