ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมแจกของช่วย [ 1 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 13 


การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 20 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านท่าโรงต [ 4 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพ [ 4 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7235 ลว 2 ธ.ค.59 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 449 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 127 
แจ้้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 ที่ พล0023.2/ว6321 ลว. 26 ต.ค. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1439 
โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7206 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 36 
กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 7207 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 51 
รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-plan) ที่ พล 0023.3/ว 451 ลว 30 พ.ย. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ พล 0023.3/ว 452 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 41 
การดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 30 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว450 ลว 30 พ.ย. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 43 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว7126 ลง. 29 พ.ย. 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 40 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.พิษณุโลก) ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว7157 ลงวันที่ 30 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 238 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัยฯ ที่ พล 0023.3/ว 7125 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 41 
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7127 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 30 
ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล เสนอเพื่่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.2/ว7124 ลว. 29 พ.ย. 59 [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 57 
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7085 ลว 25 พ.ย.59 [ 28 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 85 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว7084 ลว.25 พ.ย. 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 103 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ที่ พล 0023.3/ว 445 ลว 24 พ.ย. 59 [ 24 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 104 
อบต.ท่างาม ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ [ 24 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 97 
ทต.สนามคลี ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-3 [ 24 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 30 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอปท.ตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว442 ลว 22 พ.ย.59 [ 24 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 107 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7043 ลว 23 พ.ย.59 [ 24 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 76 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 279  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 311  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (3 ธ.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 2
ทต.วัดโบสถ์ รับโอนย้าย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ รึเปล่าคับ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.พันชาลี เบอร์โทรติดต่อ อบต. ใช้การไม่ได้เลยคะ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ ร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากการตัดเหล็ก (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 744  ตอบ 186
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้สนใจโอนย้ายมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 1343  ตอบ 14
สถ.จ.พิษณุโลก การรักษาราชการแทน ตำแหน่งต่างๆ ใน อบต. เช่น จัดเก็บ พัสดุ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 69  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 15386  ตอบ 79
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีที่ใดว่างบ้างคะ (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 1396  ตอบ 10
ทต.หัวรอ ซ่อมแซมถนนหน้า 7-11 ด้วยครับ (26 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม รับโอนย้ายพัสดุ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 65  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทอง รับโอนย้ายพัสดุ (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 139  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก คอนเสิร์ต Jazz in memory @Bangsaen (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.สมอแข เรื่องขยะค่ะ (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย ผอ.กองศึกษา หน.ฝ่าย (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 96  ตอบ 0
อบต.บึงพระ ถนนเรียบทางรถไฟเส้นหลังผ่าน รร.สะพานสาม ชำรุดทรุดโทรม (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 346  ตอบ 9
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งงานว่าง (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในเขต อ.เมือง หรือใกล้เคียง (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 184  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ท่านใด อยากย้ายมา อำเภอเมืองพิษณุโลก บ้างคะ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 162  ตอบ 2
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555