ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตนต่อ อบต.ม [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
 
 
 
อบต.เนินเพิ่ม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินเพิ่ม ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7246 ลว 30 พ.ย. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
(เพิ่มเติม) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560  [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 994 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ พล 0023.2/ว5267 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1373 
สนง.ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายงานนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือน พ.ย.60 ที่ พล 0023.5/ว380 ลว 12 ธ.ค.60 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
แจ้งแนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว379 ลว 12 ธ.ค.60 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
แจ้งการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว378 ลว 12 ธ.ค. 60 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว377 ลว 12 ธ.ค.60 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7508 ลว 12 ธ.ค. 60 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
แนวทางการรับบริจาคเบี้ยชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7507 ลว 12 ธ.ค. 60 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7461 ลว 8 ธ.ค.60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 81 
โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7460 ลว 8 ธ.ค. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7462 ลว 8 ธ.ค. 60  [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 7465 ลว 8 ธ.ค. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7464 ลว 8 ธ.ค. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7463 ลว 8 ธ.ค. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7466 ลว 8 ธ.ค. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7247 ลว 30 พ.ย. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 7380 ลว 6 ธ.ค. 60 [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่่วมโครงการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7379 ลว 6 ธ.ค. 60 [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 ที่ พล 0023.3/ว 7381 ลว 6 ธ.ค. 60 [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท.0802.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ (ภาษีไปไหน) กศ. มท 0816.3/ว2775  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว6896  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2765  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2764  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2760  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/15287  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว2713  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2751  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว2727 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2726  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กค. มท 0803.3/ว2730  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2729  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2703  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2714  [ 4 ธ.ค. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (9 ธ.ค. 2560)    อ่าน 439  ตอบ 3  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 433  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารอยากโอนย้ายครับ..ตำแหน่ง เสมียน ครับ (13 ธ.ค. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ขายของบนทางเท้า (13 ธ.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการจัดเก็บพิษณุโลกว่าง (13 ธ.ค. 2560)    อ่าน 423  ตอบ 8
อบต.บึงพระ ข้างบ้านเผาขยะ ควันไฟ (12 ธ.ค. 2560)    อ่าน 265  ตอบ 4
อบต.งิ้วงาม ไฟฟ้ารายทาง (12 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.มะต้อง น้ำขุ่นมาก (9 ธ.ค. 2560)    อ่าน 439  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน บ้างคะ (7 ธ.ค. 2560)    อ่าน 514  ตอบ 10
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถาม (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.มะขามสูง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลมีที่ไหนว่างบ้าง (3 ธ.ค. 2560)    อ่าน 400  ตอบ 3
ทต.ท่าทอง รถดินไม่ขออนุญาติ (2 ธ.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.วังนกแอ่น จพง.พัสดุชำนาญการว่างไหมคะ (1 ธ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.บึงพระ อบต.ไหนรับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้/พัสดุ ชำนาญการบ้างคะ (1 ธ.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อยากทราบว่าจังหวัดพิษณุโลก รับบรรจุนักวิชาการพัสดุ ที่ไหนบ้าง (30 พ.ย. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (30 พ.ย. 2560)    อ่าน 147  ตอบ 0
ทต.พันเสา ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่9 ต.พันเสา ค่ะ (26 พ.ย. 2560)    อ่าน 67  ตอบ 2
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555