กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 22 ม.ค. 2559 ] อ่าน 54 


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.มะต้อง [ 22 ม.ค. 2559 ] อ่าน 51 


อบต.มะต้องร่วมใจ พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหางไหล หมู่ที่ 3 ตำบลมะต้อง [ 22 ม.ค. 2559 ] อ่าน 46 


ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหางไหล ( พร้อมพิธีเปิดศูนย์ ฯ ) [ 28 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 35 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายจากบ้านนายเกษม เส็งสำเภาถึ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายจากบ้านนางมะลิ มามี ถึงบ้า [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายจากบ้านนางเม้ย ฉิมสุขถึงถ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
อบต.พันชาลี check_backoffice_by_Nay [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรม “การประชุมประชาคม” องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงส [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี ประกาศ อบต.พันชาลี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 40 
ทต.บึงระมาณ แนวทางการปฏิบัติงานกรจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.บ่อภาค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค เรื่อง การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาโครงการก่อสร [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าทอง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบ้านไร่ 9/1 ม.6 ต.ท่าทอ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าทอง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางเดิมบ้านนายเทียม สะสมทรัพย์ ม.9 ต. ท่าทอง อ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ ประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาล 2 ขวบครึ่ง [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บางระกำ โครงการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.พันชาลี การประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.พันชาลี รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.หอกลอง ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังนกแอ่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด [ 3 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 50 
อบต.วัดพริก กิจกรรมเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็น [ 3 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดพริก กิจกรรมมอบบ้านและผ้าห่มกันหนาวในตำบลวัดพริก หมู่ที่ 8 [ 3 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 จังหวัดพิษณุโลก [ 3 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.สนามคลี กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ [ 3 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว234  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว248  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห่งน้ำสาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว249  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว244  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/637  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว240,ว241  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/1488  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1498-1502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว238  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว0523  [ 1 ก.พ. 2559 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 1 ก.พ. 2559 ]
 
    
 
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 51 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ลว 25 ธ.ค. 2558 [ 29 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 1369 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) ที่พล 0023.3/ว 732 ลว 5 ก.พ 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 20 
เร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ที่ พล 0023.5/ว711 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 20 
เรื่องแจ้ง มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว747 ลว 5ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 26 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.2/ว748 ลว 5ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 38 
เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.2/ว746 ลว5 ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 26 
แจ้งรายชื่ออปท.ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว709 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 18 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 20 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 27 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว708 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๘ ลว ๒ ก.พ. ๕๙ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 47 
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว710 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 34 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว029 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 ที่ พล 0023.7/ว 026 ลว.4ก.พ59 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 84 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 694 ลว. 4ก.พ 59 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 39 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2559 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ พล 0023.5/ว 027 ลว. 4ก.พ 59 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 54 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/017 ลว.4ก.พ 59 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 35 
เรื่อง มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ พล 00 ๒๓.๒/ว๖๕๑ ลว.๔ ก.พ.๕๙ [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 66 
การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอปท. ที่ พล 0023.3/ว689 ลว 3 ก.พ.59 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
เบี้ยยังชีพอายุ 60 ปี (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 101  ตอบ 1  
ส่งความสุข (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 363  ตอบ 4  
 
 
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555