ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตนต่อ อบต.ม [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
 
 
 
ทต.บางระกำ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยูคา ขนาด 3 นิ้ว * 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 42 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้าง/แหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6297 ลว 18 ต.ค. 60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6278 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6276 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6277 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จ.พิษณุโลก และ ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 6298 ลว 18 ต.ค.60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จ.พิษณุโลก และ ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 6298 ลว 18 ต.ค.60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6283 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6282 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวตามแบบที่กำหนด ส่งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 87 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 6248 ลว 16 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 72 
การดำเนินตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6210 ลว 12 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาปฐมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6247 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 6246 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการฯ ที่ พล 0023.3/ว 6245 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6244 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ที่ พล 0023.4/ว 6243 ลว 16 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ ที่พล 0023.5/ว6212 ลว 12 ต.ค.60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-Laas) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 2561 ที่ พล0023.5/ว6213 ลว 12 ต.ค 60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 76 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ที่พล0023.5/ว6211 ลว 12 ต.ค60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 43 
ขอเชิญประชุมแนวทางปฎิบัติในการเตรียมการสนับสนุนจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ด่วนที่สุด ที่พล0023.1/ว303 ลว 12 ต.ค. 60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 137 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2178  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2161  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2183  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2174  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5836  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2145  [ 12 ต.ค. 2560 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัก สน.คท. มท 0808.3/ว2135  [ 11 ต.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDLX) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2143  [ 11 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2138  [ 11 ต.ค. 2560 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2129  [ 11 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 405  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 417  ตอบ 9  
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 2464  ตอบ 339
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน บ้างคะ (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 167  ตอบ 6
อบต.วังวน รับโอนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าพนักงานธุรการ (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต เทศบาล ในเขตอำเภอมืองที่ไหนรับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการบ้างคะ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.เนินเพิ่ม ร้องเรียน-ร้องทุกข์ (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ สมาชิก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นวก.ที่ไหนว่างบ้างครับ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 204  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อยากโอนย้ายนักวิชาการพัสดุชำนาญการ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 206  ตอบ 5
อบต.สวนเมี่ยง เว็บไซต์ อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก โอนย้ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (5 ต.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.บึงพระ สอบถาม (2 ต.ค. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 4
อบต.วังพิกุล เว็บไซต์ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ต.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางระกำ ดูแลบำบัดทุกข์ แก่ชุมชน (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางระกำ ดูแลบำบัดทุกข์ แก่ชุมชน (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.บึงพระ พนักงานแต่งตัวไม่สุภาพสกปรกมอมแมม (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.วัดพริก บ้านเลขที่ 6 หมู่ 6 ประกอบกิจการขัดแต่งพระพุทธรูปเสียงดังมากค่ะ (26 ก.ย. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.หนองพระ เว็บไซต์ อบต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ย. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ สอบถามรถเก็บขยะของ อบต. (25 ก.ย. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.งิ้วงาม สะพานทางเข้า อบต. ควรจะสร้างใหม่ได้แล้วครับ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555