กีฬาจตุรมิตรเกมส์ [ 19 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 18 


ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม [ 8 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 32 


การจัดกิจกรรม"ท้าพิสูจน์" เครือข่าย 3G + แรงทั่วไทย ร่วมกับบริษัท ทรูค [ 4 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 29 


ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธั [ 4 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 33 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เชิญชวนประชาชนตำบลมะต้อง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลว [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประธานต่อถนน คสล. [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 20 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.พันชาลี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการภายในเขตตำบลวังวน จำนวน 3 โครงการ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.มะต้อง กีฬาจตุรมิตรเกมส์ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลจ้างโครการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ด้วย [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บางกระทุ่ม โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทยและไก่ทอดรสเด็ด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.บางกระทุ่ม โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาวัดห้วยแก้ว [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดจันทร์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหนูน้อย ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงคันคลอง (พร้อมรื [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายอุทัย ถาวร [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางไสว ท้วมเพ็ง ถ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน่านถึงบ้านน [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังนกแอ่น ประมวลภาพโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธั [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน C166 หมู [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านผู้ใหญ่จรูญ พ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน่านซอยข้างบ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
 
    
 
 
แจ้งประชุมชี้แจงเรื่องเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-plan วิทยุสื่อสาร ที่ พล 0023.3/ ว 486 ลว 18 ธ.ค 57 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-plan ที่ พล 0023.3/ว479 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 173 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว485 ลว 17 ธ.ค57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
ให้อปท.ที่ี่ยังไม่ได้รายการ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รายการจังหวัดภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว480 ลว 16 ธ.ค.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ที่ พล 0023.3/ว7178 ลว 16 พ.ย 57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการฯ ที่ พล 0023.3/ว 38 ลว 15 ธ.ค .57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 180 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณราคาฯ ในวันที่ 18 ธ.ค.57 ที่ พล 0023.3/ว40 ลว 15 ธ.ค.57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
ขอรับการจัดสรรงปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด้กเล็กของอปท. ด่วนมาก ที พล 0023.3/ว472 ลว 15 ธ.ค.57 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 244 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว469 ลว 12 ธ.ค.57 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
โครงการก่อสร้างฝาย(Check Dam)เสริมสร้างระบบนิเวศ พ.ศ.2558และดำเดินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ที่ พล 0023.3/ว468 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว7038 ลว 11 ธ.ค.57 [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ส่งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ที่ พล.77602/ว12 [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว9039 ลว 11 ธ.ค.2557 [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเสษของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2557 ที่ พล 0023.2/ว6957 ลว 8 ธ.ค.57 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 235 
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6958 ลว 8 ธ.ค.57 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2557 ที่ พล 0023.2/ว6956 ลว 8 ธ.ค.57 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 532 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน" ที่ พล 0023.3/18941 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6913 ลว 4 ธ.ค.57 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 169 
ให้อปท.ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว455 ลว 2 ธ.ค.57 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 196 
ให้อบต.แจ้งยืนยันการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว463 ลว 3 ธ.ค.57 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 163 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555