ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.มะต้อง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


โครงการ "พ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" ประจำปี 2559 ครั้งท [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 9 


โครงการ "พ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" ประจำปี 2559 ครั้งท [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 6 
 
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ้มาก หมู่ที่ 4 บ้านหา [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะต้อง-บ้านสาม [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
 
 
 
ทต.พันเสา การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเสริมคันคลองระบายน้ำ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.วัดโบสถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 26 
 
ขอข้อมูลหมู่บ้่าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 373 ลว 22 ก.ย. 59 [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 53 
รายงานข้อมูลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการศึกษาคนพิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 372 ลว 22 ก.ย. 59 [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 86 
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 5596 [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 305 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก ที่ พล 0023.3/ว 5597 ลว 21 ก.ย. 59 [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 52 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5564 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 167 
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5562 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 38 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5559 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 25 
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ พล 0023.2/ว5540 ลว. 19 ก.ย. 59 [ 19 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด เรื่อง ให้สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะร้องขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทนเพิ่มเติม ที่ พล 0023.2/ว369 ลว.19 ก.ย. 59 [ 19 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 160 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล0023.5/ว366 ลว 19 ก.ย.59 [ 19 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 121 
ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมปลัดเทศบาลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด จำนวน 3 คน ที่ พล 0023.2/ว 55541 ลว . 19 ก.ย. 59 [ 19 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 84 
การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5 ลว 16 ก.ย.59 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 43 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิณผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.1/ว5505 ลว 16 ก.ย.59 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 102 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5509 ลว 16 ก.ย.59 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 110 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ที่ พล 0023.3/พล 5459 ลว 13 ก.ย. 59 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 242 
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ที่ พล 0023.5/ว5481 ลว 12 ก.ย.59 [ 13 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 233 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว5440 ลว 12 ก.ย.59 [ 13 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 71 
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างของ อปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 75 
วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5438 ลว 12 ก.ย.59 [ 13 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 186 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว5435 ลว 12 ก.ย.59  [ 13 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 54 
 
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วัดหางไหล
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 242  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 283  ตอบ 9  
 
อบต.ห้วยเฮี้ย  Pictures from venereal networks (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก (++สุดยอด++)แนวข้อสอบพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบ (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก โหลดแนวข้อสอบสถาปนิก ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การรถไฟ (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 9369  ตอบ 1701
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักจัดการงานทั่วไป (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้สนใจโอนย้ายมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทองรับโอนย้าย (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 131  ตอบ 1
ทต.พันเสา ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เป็นคนภายในเกือบทั้งหมด ทำไมต้องประกาศสอบทางอินเตอร (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 241  ตอบ 2
ทต.พันเสา รั้วศูนย์เด็กเล็ก (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ของเก่าเต็มถนน (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 919  ตอบ 2
อบต.บ้านดง โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ รบกวนด้วย น้ำปะปา ม.4 (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ใครสนใจมาอยู่อุตรดิตถ์มั่งคะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 74  ตอบ 3
ทต.ท่าทอง ขอไฟส่องสว่างในซอยจุฬามณี 1/1 (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 667  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2559 จะมีการตรวจโบนัสช่วงระยะเวลไหนคะ ? (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ หมู่บ้านหรรษนันท์9 (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 406  ตอบ 7
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้ายหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณบ้างค่ะ (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 161  ตอบ 1
อบต.ศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง) ต.ศรีภ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 87  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 553  ตอบ 6
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555