โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 30 ต.ค. 2557 ] อ่าน 12 


โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 33 


กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลมะต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 25 [ 13 ต.ค. 2557 ] อ่าน 32 


กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนจากชมรมบูรณาการคนพิการตำบลมะต้อง [ 3 ต.ค. 2557 ] อ่าน 25 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางวีรยา นิลนาค ถึ [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด คลองหนองตาทอง หมู่ที่ 11 บ้านคลอ [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
อบต.วังวน ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศฯ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 41 
อบต.วัดพริก สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดพริก สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่งและอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ผลคะแนนสอบ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือก [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าตาล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียน ขอ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.มะต้อง โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.คุยม่วง ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ปลักแรด เทศบาลตำบลปลักแรด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
ทต.ปลักแรด ด้วยเทศบาลตำบลปลักแรด ร่วมกับวัดปลักแรด ชุมชน/หมู่บ้านในตำบลปลักแรด โรงเรียนบ้า [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.บางระกำ บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการจราจร 29 ต.ค 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลักแรด ประเพณีการแข่งขันเรือตำบลปลักแรด ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.ท่านางงาม วันปิยมหาราช [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ จัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สม [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.บ้านมุง ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำป [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านมุง ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) สน.บถ. มท 0809.9/ว32  [ 27 ต.ค. 2557 ]
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
    
 
 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ที่ พล 0023.3/ว5899 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 348 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 885 
การโอนเงินรางวัลจาราจลให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5940 ลว 29 ต.ค.57 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3 /ว5896 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว399 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ที่ พล 0023.3/ว397 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
การลงโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา SIS ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 29 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5900 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ที่ พล 0023/.1/ว395 ลว 29 ต.ต 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2557(ก.ค-ก.ย. 57) ที่ พล 0023.5/ว396 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5897 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5896 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.4/ว393 ลว 28 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว392 ลว 28 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 256 
การสรรหาปราขญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว391 ลว 28 ต.ค 57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555