โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 28 


กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลมะต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 25 [ 13 ต.ค. 2557 ] อ่าน 27 


กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนจากชมรมบูรณาการคนพิการตำบลมะต้อง [ 3 ต.ค. 2557 ] อ่าน 21 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะต้อง ครั้งที่ 2/2557 [ 19 ก.ย. 2557 ] อ่าน 29 
   
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ไปในปีงบประมาณถัดไป ผู้พิ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมประจำเดือนชมรมบูรณาการคนพิการตำบลวัดจันทร์ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีภิรมย์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ องค์การบริหารส่ว [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ่อทอง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงคล้าย(สถ.ศพด.1)อบต.ศรีภิรมย์ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีภิรมย์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ดำ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินมะปราง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.ศรีภิรมย์ สืบสานงานประเพณี โครงการแข่งขันเรือยาว วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านน้อยท่าทอ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.มะต้อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มะต้อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ไปในปีงบประมาณถัดไป ผู้พิ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังโพรง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง , นางนพมาศ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.แม่ระกา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.แม่ระกา แบบไม่ตอกเสาเข็ม [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ระกา โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้าน้ำโค้งเหนือ ต.แม่ระก [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ระกา โครงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำใส ต.แม่ระกา [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สมอแข กิจกรรม หน้าเสาธง อบต.สมอแข [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 29 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.แม่ระกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บ้านแยง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชมพู ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างถนนคสล.สายหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชมพู ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างถนนคสล.สายทางโค้งแยกนานางเลิ้ง หมู่ที่ 12 บ้านเนินคล้อ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านดง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล "บ้านดงเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19" [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
 
    
 
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 28 ด่วนที่สุด ลว. 21 ต.ค. 57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 244 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 694 
โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5751 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ พล 0023.1/ว381 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว379 ลว 21 ต.ค.57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล0023.3/ว5702 ลว 20 ต.ค.57 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5699 ลว 17 ต.ค.57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 181 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ด่วนที่สุด ลว. 17 ต.ค. 57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ที่ พล 0023.1/ว5632 ลว 15 ต.ค.57 [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
กรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ ที่ พล 0023.3/ว376 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที พล 0023.3/ว375 ด่วนที่สุด ลว. 15 ต.ค. 57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่ พล 0023.5/ว372 ลว 14 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 192 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 2/2557 และงวดที่ 3/2557 ที่ พล 0023.5/ว371 ลว 13 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ ที่ พล 0023.3/ว5623 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว374 ลว 14 ต.ค..57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 153 
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว373 ลว 14 ต.ค.57 [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ ที่ พล 0023.5/ว 5601 ลว 14 ต.ค.57 [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
การเตรียมแผนงาน โครงการ รองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 113  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555