ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จัดสถานที่โดยตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับเครื่องทองน้อย และสมุดลงนามถวายอาลัย เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง หรือร่วมลงนามถวายความอาลัยได้ทาง www.matong.go.th
 
 


ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย [ 20 ต.ค. 2559 ] อ่าน 32 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 [ 7 ต.ค. 2559 ] อ่าน 25 
 
 
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จัดสถานที่โดยตั้งโต๊ะห [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ้มาก หมู่ที่ 4 บ้านหา [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
 
 
 
อบต.ชุมแสงสงคราม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดจันทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ราคากลาง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมไหล่ทางถนนสายประ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) ที่ พล 0023.2/ว17202 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 111 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6217 ลว 20 ต.ค. 59 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 160 
สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (กรมโยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก) [ 19 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 88 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว6291 ลว. 25 ต.ค. 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 60 
มติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 ฯ ที่ พล0023.2/ว588 ลว 13 ต.ค.59  [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 เรื่องกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณฯ ที่ พล 0023.5/ว6254 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6259 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 49 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 59) ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว6255 ลว 21 ต.ค.59  [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปี 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6256 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 84 
แผนปฎิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.4/ว6251 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
การรายงานผลการฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 279 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6252 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6250 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
มติความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 ที่ พล 0023.2/ว588 ลว 13 ต.ค.59 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 56 
เร่งรัด อปท. ส่ง Road Map การบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ฯ ที่ กห 0483.1/2315 ลว 13 ต.ค. 59  [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 36 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว398 ลว 20 ต.ค.59  [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 40 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6218 ลว 20 ต.ค. 59 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 27 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6219 ลว 20 ต.ค. 59 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 114 
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว6220 ลว. 20 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 57 
 
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วัดหางไหล
 
 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2170  [ 19 ต.ค. 2559 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 258  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 294  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 101  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 321  ตอบ 90
อบต.วัดจันทร์ นำถังขยะมาวางไว้ใกล้หน้าต่างห้องนอน (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 2
อบต.บึงพระ น้ำปะปา ม. 2 (ม.ชาวฟ้า) (24 ต.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ควรปรับปรุง (23 ต.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 2
ทต.หัวรอ ของเก่าเต็มถนน (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 970  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 153  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้าย (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้สนใจโอนย้ายมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 628  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ท้อแท้ เบื่อน้ำปะปาของ อบต มากเลยค่ะ (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณคุณประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นากยกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และคณะผู้บริหารตลอ (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.หัวรอ การเก็บค่าบำรุงขยะมูลฝอย (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก จะรู้บ้างไหม รอเอกสารทำงานต่อ (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง น้ำปะปา (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 385  ตอบ 14
สถ.จ.พิษณุโลก ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 5490  ตอบ 51
อบต.แม่ระกา สอบถามผู้รับผิดชอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นายช่างโยธา (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 252  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนักวิชาการศึกษาบ้าง (16 ต.ค. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณคุณประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นากยกเทศมนตรีตำบลบางระกำ (15 ต.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555