ปั้่นน้ำใจช่วยเหลือผู้พิการ (รถเข็น) [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 15 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) [ 18 พ.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการปลูกจิตสำนึกที่ดีเรื่องเพศศึกษาสู่วัยรุ่นในชุมชน [ 15 พ.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง [ 1 พ.ค. 2558 ] อ่าน 49 
   
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู็พิการ และผู้ป่วย [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
อบต.วัดพริก รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ชมพู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.แก่งโสภา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน อบต.แก่งโสภา ปร [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยเฮี้ย กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยเฮี้ย โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จากสภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บางกระทุ่ม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันวิสาขบูชา 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดจันทร์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดพริก รางวัลชมเชยกิจกรรมการประกวดโครงการจัดทำกิจกรรม 5ส. [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง ถนนลาดยาง หมู่ ๑๑ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง ถนนลาดยาง หมู่ ๘ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง โครงการถนนลาดยางหมู่ ๗ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง ถนนลาดยาง หมู่ ๕ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ขุดลอกสระน้ำหมู่ ๘ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแยง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร แบบ ASPHALT CONCRETE สายถ้ำพร [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายซอย ๕ (ต่อจากเดิม [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077  [ 29 พ.ค. 2558 ]
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1071  [ 29 พ.ค. 2558 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1069  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1068  [ 28 พ.ค. 2558 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1065  [ 28 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026  [ 28 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1063 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว1064 [รุ่น 6/1] [รุ่น 8/1]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1060 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1055 [แบบรายงาน]  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.2/ว1046  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1045  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1044  [ 26 พ.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 
    
 
 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลพิกัดที่ตั้งจุดดำเนินการตามโครงการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว007 ลว 29 พ.ค. 58 [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนห้องน้ำ ห้องส้วมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3330 ลว 29 พ.ค. 58 [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 5 ที่ พล 0023.3/ว 221 ลว 29 พ.ค. 58 [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ที่ พล 0023.2/ว3331 ลว 29 พ.ค.58 [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว3332 ลว 29 พ.ค.58 [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ให้รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 219 ลว 28 พ.ค. 58 [ 28 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 105 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศของอปท. ที่ พล 0023.1/ว3279 ลว 27 พ.ค.58 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ขอความร่วมมืออปท. สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว218 ลว 26 พ.ค.58 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลุกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ส.2558 ที่ พล 0023.2/ว2225 3 เม.ษ.58 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 133 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯ ที่ พล 0023.2/ว2150 ลว 1 เม.ย.58 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 127 
การคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3224 ลว 25 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว3233 ลว 26 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว217 ลว 26 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ พล 0023.3/ว3220 ลว 25 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว3221 ลว 25 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3223 ลว 25 พ.ค. 58 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 1594 
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะและการจัดการขยะมูลฝอยของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/006 ลว 25 พ.ค.58 [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ที่ พล 0023.3/ว281 ลว 25 พ.ค.58 [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของอปท. ที่ พล0023.1/ว3182 ลว 25 พ.ค.58 [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การตรวจสอบการคลังอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3167 ลว 22 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 182 
ส่งความสุข (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 207  ตอบ 4  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555