ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การจักส [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 13 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การจักส [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 8 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
 
 
 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าทอง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 หนองเรือโกลน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
 
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.นครป่าหมาก ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๖ โครงการ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำกุ่ม ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด๖ตัน๖ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าหมู่ที่ ๗ สายประตู ๕ ม.นเรศวร [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.่ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน หมู่ที่ ๖ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การบรีหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ ที่ พล 0023.5/ ว 470 ลว 19 ม.ค. 60 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ ว 469 ลว 19 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 ที่ พล 0023.3/ ว 471 ลว 19 ม.ค. 60 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯประจำปี 2559 ที่ พล 0023.2/ว005 ลว 13 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 75 
สนง.สรรพสามิตฯได้จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ธ.ค.59 ที่ พล 0023.5/ว010 ลว 18 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ที่ พล 0023.3/ว 006 ลว 13 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 009 ลว 18 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 008 ลว 18 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 302 ลว 17 ม.ค. 60 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 105 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 256 ลว 16 ม.ค.60  [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว252 ลว 16 ม.ค.60 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว257 ลว 16 ม.ค.60  [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 71 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ที่ พล 0023.5/ว255 ลว 16 ม.ค.60  [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ฯ ที่ พล 0023.5/ว258 ลว 16 ม.ค.60 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 78 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 290  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 335  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลปลัก * * * รับโอนย้ายจำนวน 2 ตำแหน่ง (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 330  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถาม (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 585  ตอบ 7
อบต.ห้วยเฮี้ย test just (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย  New Protrude (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย  Mod Protrude (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย  Unencumbered galleries (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ขอติดตามแฟ้ม ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง อบต.ดอนทอง (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนักวิชาการศึกษาบ้างคะ (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 133  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านนารับโอน(ย้าย) (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 140  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (ด่วน) (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.สนามคลี ตกปลา (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 102  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องใช้ในสำนักงาน (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่รับโอน (ย้าย ) (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนายช่างโยธา (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ดินทอง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ดินทอง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เว็บไซต์ อบต.ท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555