สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้องดำเนินการประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้าง [ 25 ก.ค. 2557 ] อ่าน 43 


การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 41 


โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 54 


โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กรคนตาบอดระดับอำเภอ [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 35 
   
 
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
อบต.ท่านางงาม งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555และงบรายรับรายจ่าย [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บึงระมาณ โครงการฝึกอบรมด้านการปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัยรองรับการเข้าสู่ AEC [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.มะตูม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม สรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E40– E46 /2557 การ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังนกแอ่น เพิ่มเติมประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน ๕ โครงการ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พรวรชายาฯ ในพีธีเปิด ศู [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีภิรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัต [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.สนามคลี โครงการทัศนะศึกษาดูงานของนักเรียนและเยาวชน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.สนามคลี โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สิงหาคม 2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.สนามคลี การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังนกแอ่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลวังนกแอ่น [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดจันทร์ ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาบ้านหนองฝา [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ทำบุญ ตักบาต ทุกวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ตลอดช่วงวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ ภู่สิ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่านางงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.วังวน อบต.วังวน ช่วยชาวนา ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านดงมะกรูด เนื่องจากน้ำไหลข้ามคันกั้นน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องการป้องกันและแก้ไข [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอม [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
 
    
 
 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ พล 0023.2/ว4785 ด่วนที่สุด ลว. 2 ก.ย. 57 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ พล 0023.3/ว4746 ด่วนที่สุด ลว.29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 210 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ระดับการศึกษาปฐมวัย) ที่ พล 0023.3/ว4747 ด่วนที่สุด ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 202 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 325 ลว. 18 ส.ค. 57 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 444 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 733 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ที่ พล. 0023.3/ว 4761 ลว 1 ก.ย.57 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
ขอความร่วมมืออปท.กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว24 ลว 1 ก.ย.57 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว358 ลว. 1 ก.ย. 57 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ที่ พล 0023.3/357 ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 271 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน ที่ พล 0023.3/ว4733 ลว. 28 ส.ค. 57 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางระกำ) ที่ พล 0023.2/ว347 ลว 26 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 76  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555