กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตตำบลมะต้อง วันที่ 4 พฤษจิกายน 2 [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 24 


การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำหมู่บ้าน [ 3 พ.ย. 2557 ] อ่าน 33 


โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 30 ต.ค. 2557 ] อ่าน 36 


โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 53 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางวีรยา นิลนาค ถึ [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด คลองหนองตาทอง หมู่ที่ 11 บ้านคลอ [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงคัดแยกและบรรจุผัก ห [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วัดจันทร์ โครงการรวมน้ำใจชาววัดจันทร์ สานฝันผู้ยากไร้ ถวายแด่องค์ราชันย์ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สมอแข อบต.สมอแข ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.วังวน ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมและนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังนกแอ่น งบประมาณแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.บึงพระ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.วัดจันทร์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวัดจันทร์ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลชุมแสงสงคราม [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านมุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อส [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.บางระกำ mss เคเบิลทีวี จ.พิษณุโลก สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบล [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
    
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด) ปงบประมาณ2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6511 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6510 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 159 
การจัดหางาน "แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก" ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.1/ว 6721 ลว 27 พ.ย 57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.5/ว6587 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว448 ลว 25 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
ประชุมซักซ้อมการเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาล และอบต. ที่พล 0023.2/ว443 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6612 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6617 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในอปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา ที่ พล 0023.2/ว6613 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
การเบิกจ่ายงบประมาณของอปท. ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023.5/ว6615 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ที่ พล 0023.2/ว6590 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง ที่ พล 0023.4/ว443 ลว 20 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชากรเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่ พล 0023.3/ว6589 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
โครงการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว450 ลว 26 พ.ย 57 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ พล 0017.3/ ว 6514 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ พล 0023.3/ว 6617 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ที่ พล 0023.3/ว 6611 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ที่ พล0023.3/ว446 ลว 24 พ.ย.57 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 134 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023./ว6508 ลว 20 พ.ย 57 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 124 
ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ พล 0023.3/ว18201 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 118  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555