การประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ [ 25 ก.ค. 2557 ] อ่าน 6 


การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 26 


โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 39 


โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กรคนตาบอดระดับอำเภอ [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 27 
   
 
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 2 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 2 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ทต.บางระกำ ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.งิ้วงาม [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ระกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มะต้อง การประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.มะต้อง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.มะต้อง การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะ สืบสานประเพณีวิถีไทย [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พันเสา ยกเลิกประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกแกงตราย่านยาว [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังวน อบต.วังวนขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรม ซ้อมแผน ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต นิคมัฒนา ร่วมกับ ปตท.สผ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมกับกิจกรรมปองดอง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 46 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. / ขุดบ่อน้ำตื้น ต.ทับยายเช [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก , เต๊นท์ , โต๊ะพับขาซ่อนหน้าเหล็ก แ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
 
    
 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 167 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 293 ด่วนที่สุด ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 193 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่พล 0023.3/ว3886 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว209 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 247 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว3791 ด่วนที่สุด ลว. 15 ก.ค. 57 [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 204 
ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4018 ลว 25 ก.ค.57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงปม. 2558 - 2560) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4021 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงปม.ปี. พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งปม.ปี พ.ศ.2549 - 2556 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว295 ลว 24 ก.ค.57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมุลในฐานข้อมุลบุคลากรภาครัฐ ที่ พล 0023.1/ว3977 ลว 24 ก.ค.57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ขอความร่วมมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" ที่ พล 0023.3/ว 292 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การจัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 " ที่ พล 0023.3/ว 3966 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3963 ลว 23 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
สถจ.พล. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เข้าบัญชีเงินฝากที่อปท.ได้เปิดรับรองไว้ ฯ ที่ พล 0023.5/ว217 ลว 18 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ พล 0023.3/ว 291 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 3931 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3930 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเต (26 พ.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 1  
เสนอขายเสื้อสงกรานต์ (31 มี.ค. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0  
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 71  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555