โครงการอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์ DJ Teen ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้อง [ 27 ก.ค. 2558 ] อ่าน 15 


โครงการ " ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก " ( Mobile Unit ) [ 23 ก.ค. 2558 ] อ่าน 15 


เครื่องช่วยคนพิการ (รถโยก ) [ 23 ก.ค. 2558 ] อ่าน 12 


เข้าร่วมประกวดโครงงานของโครงสภาเด็กและเยาวชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฯ [ 20 ก.ค. 2558 ] อ่าน 17 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชัพมาแสดงตนต่อ อบต.มะต้อง ประจำป [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
สถ.จ.พิษณุโลก อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาวางท่อเมนประปา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ส่วนเมี่ยง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ป่าแดงประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ เลขที่ E 1/2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก มาตรการป้องกันสมยอมราคาในการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ อบรมแนวทางการัฒนาอีคิว ไอคิว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ โครงการตรวจวัดสายตาให้กับผู้มีปัญหาด้านสายตาในตำบลบึงพระ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอาก [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังวน ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านท [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดจันทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องปรับอากาศ) [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโฉง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดพริก โครงการครอบครัวอุ่นใจกับหมอครอบครัว [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านท่าโรงตะวันตก [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโฉง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บึงพระ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงพระ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังวน แก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
    
 
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4701 ลว 29 ก.ค.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 2 
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน มิ.ย.58 ที่ พล 0023.5/ว327 ลว 28 ก.ค.58 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4687 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว 4686 ลว 28 ก.ค.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว4678 ลว 27 ก.ค.58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว4677 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ที่ พล 0023.3/ว 4676 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3 /ว 4665 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทรายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/012 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่รักษาการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 333 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 120 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4596 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 141 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.1/ว 332 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 88 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4594 ลว 24 ก.ค. 58 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 302 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ที่ พล 0023.3/ว 4577 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4576 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุกาณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่ พล0023.5/ว4571 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว4570 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 162 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 4562 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4563 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 85 
อปท. ที่ยังไม่ได้รายงาน ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของ อปท.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 269 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 123 
ส่งความสุข (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 260  ตอบ 4  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555