สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะต้องดำเนินการประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้าง [ 25 ก.ค. 2557 ] อ่าน 19 


การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 28 


โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 42 


โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กรคนตาบอดระดับอำเภอ [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 30 
   
 
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
อบต.บ้านดง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังวน [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายจากคลองไฟฟ้า ถึงนานาย [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายริมแม่น้ำน่าน ถึงบ้าน [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายแยกหนองหญ้าตบ ถึงนานา [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายแยกที่นางสุด ต้นสุข ถ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายถนนทางหลวง 1312 ถึงแพ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนลูกรังสายแยกต้นโพธิ์เจ้าพ่อ ถึ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายจากบ้านนางนิด อุ่นบุญ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังวน งานไฟฟ้าสาธารณะ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินมะปราง โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕7 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดพริก โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่่อนที่ ประจำปี 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก โครงการ กศน.สัญจร [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดพริก งานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองโคกช้าง วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก ดำเนินการออกตรวจสภาพความเสียหายจากไฟไหม้ หมู่ 9 ตำบลวัดพริก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก ประชุมเตรียมความพร้อมรับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดอินทรีย์ หมู่ที่ 4 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านทุ่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำเสาไฟส่องสนามฟุตบอล ภาย [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังวน อบต.วังวน ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
    
 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 184 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 325 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 263 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ที่ พล 0023.3/ว303 ลว. 1 ส.ค. 57 [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2557 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย ที่ พล 0023.5/ว 301 ลว 31 ก.ค.57 [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ฯ ของเทศบาล [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 137 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4123 ลว 29 ก.ค.57 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 390 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างอบต.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่3) ที่ พล 0023.2/ว4091 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 265 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนังงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.2/ว4085 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 216 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับที่ปรับเพิ่ม ฯ ที่ พล 0023.2/ว4088 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 257 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ที่ พล 0023.3ว4131 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
การขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล 0023.3/ว 4094 ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ที่ พล 0023.3/ว4095 ด่วนที่สุด ลว [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว4096 ด่วนมาก ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติ กทจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7 /2557 ลว 24 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 175 
ขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว297 ลว 28 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ดำเนินการโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว296 ลว 28 ก.ค.57 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 211 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 304 
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 72  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555