ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.มะต้อง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน " เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน [ 24 ส.ค. 2559 ] อ่าน 17 


โครงการ "พ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" ประจำปี 2559 ครั้งท [ 24 ส.ค. 2559 ] อ่าน 13 
 
 
 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านมะต้อง ภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒน [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนมะต้องประต้องประชาสรรค์ ภายในบริเวณอ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
 
 
 
อบต.สมอแข ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบุญมา คุ้ม 4 หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร- [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เป็นประธาน เปิดโครงการ [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5119 ลว 29 ส.ค. 59 [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.ที่ พล 0023.3/ว5085 ลว 26 ส.ค.59 [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 99 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯ ที่ พล 0023.5/ว5081 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 166 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 104 
รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.5/ว5080 ลว 26 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 68 
การแจกจ่ายเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ พล 0023.2/ว 339 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 107 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว338 ลว 25 ส.ค.59  [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 70 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว5049 ลว 25 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 46 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎใน พรบ.โอนงบประมาณ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5048 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 88 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ พล 0023.3/ว 5046 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 54 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12ฯ ที่ พล 0023.3/ว 5047 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 52 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 334 ลว 24 ส.ค. 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 128 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ปี 2559 ที่ พล 0023.5/ ว 333 ลว 24 ส.ค. 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 129 
การปรับฐานข้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ส 332 ลว 24 ส.ค. 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 55 
การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว4962 ลว 22 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 184 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พล 0023.4/ว 4971 ลว. 23 ส.ค. 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 69 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว 23 ส.ค. 2559  [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 25559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4974 ลว 23 ส.ค. 2559  [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 40 
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4969 ลว 23 ส.ค.59  [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 77 
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4973 ลว 23 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 69 
 
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วัดหางไหล
 
 
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1685  [ 29 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท0803.3/ว1687  [ 29 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1688  [ 29 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/10827-10893  [ 29 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) สน.คท. มท 0808.2/10757-10821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 29 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 222  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 270  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธาที่ไหนบ้างครับ (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 68  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก ใครสนใจย้าย/สอบคัดเลือกมาเป็น ผอ.กองช่าง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้ายตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) บ้างมั้ยครับ (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.วังนกแอ่น เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 795  ตอบ 7
ทต.ท่าทอง แจ้งปัญหาเรื่องน้ำประปา (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 9187  ตอบ 1691
สถ.จ.พิษณุโลก หาตำแหน่งว่างนักวิชาการศึกษา (25 ส.ค. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 179  ตอบ 1
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย อบต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 271  ตอบ 3
ทต.บ้านใหม่ สอบถามตำแหน่ง (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 38  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 166  ตอบ 1
อบต.วังยาง รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.วังโพรง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ของเก่าเต็มถนน (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 861  ตอบ 3
ทต.บ้านมุง ถึงน้องๆเพื่อนๆบ้านมุงที่อยู่แถวๆ รังสิตฯนวนคร ที่ชอบเล่นบอล (22 ส.ค. 2559)    อ่าน 2789  ตอบ 24
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555