ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.มะต้อง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


โครงการอบรมสถานประกอบการด้านอัคคีภัย โรงไฟฟ้าอีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด [ 21 ก.ค. 2559 ] อ่าน 14 


มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนางสาวลำยงค์ อ่อนจันทร์ ราษฎรหมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 14 ก.ค. 2559 ] อ่าน 16 
 
 
 
อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตนต่อ อบต.มะต้อ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านปากค [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
 
 
 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างโดมกันแดดพร้อมพื้นคอนกรีตของ รร.อ [ 23 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดพริก ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4240 ลว 21 ก.ค. 59 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 80 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินโบนัสจากเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางระกำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4269 ลว 22 ก.ค.59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4272 ลว 22 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 60 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูดด้วยนมแม่ ที่ พล 0023.3/ว 4276 ลว 22 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือฯ ที่ พล 0023.3/ว 4274 ลว 22 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4275 ลว 22 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4271 ลว 22 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4270 ลว 22 ก.ค. 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 32 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว4236 ลว 31 ก.ค. 59 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 114 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ที่ พล 0023.3/ว 4238 ลว 21 ก.ค. 59 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 54 
สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตค์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4237 ลว 21 ก.ค. 59 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 37 
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว298 ลว 21 ก.ค. 59 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 63 
การประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4203 ลว 15 ก.ค. 59 [ 15 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 238 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 297 ลว 15 ก.ค. 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 54 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ฯ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.4/ว 4154 ลว 14 ก.ค. 2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 169 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งวดที่ 3 เข้าบัญชีเงินฝากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ที่ พล 0023.5/ว293 ลว 13 ก.ค. 59 [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 161 
รายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา ที่ พล 0023.2/ว 294 ลว 13 ก.ค. 2559 [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 102 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 ที่พล 0023.1/ว4166 ลว 11 ก.ค. 59 [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 109 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานรูปแบบความร่วมมือฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 4085 ลว 12 ก.ค. 2559 [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 185 
การสำรวจรายชื่อพนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. ฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.2/ว 4067 ลว 11 ก.ค. 2559 [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 128 
 
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
วัดหางไหล
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4072  [ 15 ก.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1402  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การบันทึก โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1401  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว1396  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวขาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว67  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9307-9336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9219-9254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต สน.บถ. มท 0809.9/ว9  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1358  [ 14 ก.ค. 2559 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 189  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 255  ตอบ 9  
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 8718  ตอบ 1674
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่ไหนว่างบ้างคะ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนมีกรอบ นวก.เกษตร ว่าง และผู้บริหารต้องการจริงๆบ้าง (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 156  ตอบ 7
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน/ย้าย นักทรัพยากรบุคคล (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 287  ตอบ 3
อบต.ป่าแดง สอบถามการโอนย้าย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่าง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 102  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก หัวหน้าฝ่ายต้น (นักบริหารงานทั่วไป) ในจังหวัดพิษณุโลกที่ไหนว่าง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 264  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.พัสดุ อยากย้าย ที่ไหนว่างบ้าง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 79  ตอบ 2
อบต.โคกสลุด ร้องทุกข์ เรื่องถนนบริเวณตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ฝนตกแล้วน้ำท่วมขัง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ระบบประปา หมู่ที่ 11 หมู่บ้านวีพีการ์เด้นโฮม น้ำขุ่น และตะกอนมากเกินค่ามาตรฐานท (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 196  ตอบ 19
ทต.หัวรอ น้ำประปาหมู่.6 ต.หัวรอ (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 6
ทต.หัวรอ อยากจะขอหนังสือบรับรองน้ำท่วม (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.ท่าทอง ขอไฟส่องสว่างในซอยจุฬามณี 1/1 (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอกระจกส่องทาง (16 ก.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.วัดโบสถ์ จพง.ป้องกันฯ หาคนเปลียนตัว (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นายช่างโยธา (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.โคกสลุด สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารขอโอนย้าย (12 ก.ค. 2559)    อ่าน 118  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.เกษตร และนักพัฒ (11 ก.ค. 2559)    อ่าน 131  ตอบ 3
ทต.หัวรอ ระบบน้ำประปาหมู่ 11 ตำบลหัวรอ (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555