การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 - [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 20 


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 -25 [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 11 


การตรวจเยี่ยมโครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ณ วัดมะต้อง หมู่ที 2 ตำบลมะ [ 26 มี.ค. 2558 ] อ่าน 18 


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทศพล ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 -256 [ 26 มี.ค. 2558 ] อ่าน 19 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เพื่อพิจจารณาจ่ายขาดเงินสะส [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ปฏิทินโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2 [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่องขอเชิญชวนประชาชนตำบลมะต้องเข้าร่วมประชุม [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
อบต.ชมพู ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเร [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.วงฆ้อง ถนนร่มฟ้า เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ แจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.วงฆ้อง ถนนร่มฟ้า เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ท่าทอง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 179 รายการ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 33 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟประติมากรรมบริเวณถนนหนองตมพัฒนา [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ชมพู โครงการอุปสมบท/บรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าทอง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 179 รายการ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 29 
ทต.บางระกำ เก็บเหรียญที่ร่วมทำบุญสำหรับเดือนแรก [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกสลุด งานสมโภชเฉลิมฉลองการจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร ราษร์-รัฐ สมังคลี ไพรีพินาศ และพระ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.บางระกำ ประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชน [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บ้านแยง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.พันเสา ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.พันเสา ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.เนินกุ่ม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หนองแขม ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างประมูล ด้วยระบ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บึงระมาณ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หนองกะท้าว ประกาศประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
    
 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว 2081 ลว 30 มี.ค.58 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 112 
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว 7 ลว 1 เม.ย.58 [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
การักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2151 ลว 1 มี.ค.58 [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.5/ว137 ลว 25 มี.ค.58 [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา ที่ พล 0023../ว2085 ลว 30 มี.ค.58 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 14 ที่ พล 0023.3/ว2084 ลว 30 มี.ค.58 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
เร่งรัดการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว139 ลว 27 มี.ค.58 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเข้าถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/0003 ลว 27 มี.ค.558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด อปท.รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.และค่าก่อสร้างอาคารเรียนแและอาคารประกอบการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ที่ พล 0023.3/122 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ที่ พล 0023.4/ว138 ลว 26 มี.ค.58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุง ถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก พล0023.3/ว136 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1989 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 198 
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1-12 ที่ พล 0023.3/ว 1990 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมีหนีผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว131 ลว 24 มี.ค.58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
สำรวจข้อมูลขยะของ อปท. [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 109 
การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว1962 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ที่ พล 0023.3/1960 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิค ที่ พล 0023.3/ว1961 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
การขออุทธรณ์การขยายเลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1940 ลว 23 มี.ค.58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 169  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555