ปั้่นน้ำใจช่วยเหลือผู้พิการ (รถเข็น) [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 51 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) [ 18 พ.ค. 2558 ] อ่าน 83 


โครงการปลูกจิตสำนึกที่ดีเรื่องเพศศึกษาสู่วัยรุ่นในชุมชน [ 15 พ.ค. 2558 ] อ่าน 44 


โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง [ 1 พ.ค. 2558 ] อ่าน 62 
   
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
อบต.ชมพู การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างฯ ครั้งที่7/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดพริก โครงการประกวดชุมชุนสดใส จิตใจงดงาม (บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5) [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สมอแข สอบราคาซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั๊มและปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.สมอแข ประกาศสอบราคาซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั๊มและปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ พัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.บึงพระ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำ 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงทุ่ง หมู่ที่ 9 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงน้ำแข็งวิรัตน์ช่วงท้ายซอย (ซอยม [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยราษฏร์ศรัทธาทำ 1 (ท้ายซอย) หมู่ท [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านแม้ว 2 หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายมินทร์ หมู่ที่ 2 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคำมินทร์ หมู่ที่ 6 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคงถาวร หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก มอบเสื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยหน้าสถาน [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศาลาช่องฟ้า 19 หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังนกแอ่น แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management ; KM) [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประทุมทอง 3 หมู่ที่ 11 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประทุมทอง 2 หมุ่ที่ 11 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ สประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยธารน้ำใจ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1361  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1381  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1374  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1373  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1375  [ 2 ก.ค. 2558 ]
แจ้งผลการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1370  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว1372  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
 
    
 
 
ข้อสังเกตกรณีการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ที่ พล 0023.4/ว297 ลว 26 มิ.ย.58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2552 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 ที่ พล 0023.5/ว4058 ลว 2 ก.ค.58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 4057 ลว 2 ก.ค.58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)ที่ พล 0023.5/ว 40566 ลว 2 ก ก.ค.58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/11429 ลว 2 ก.ค.58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ พล 0023.3/ว4054 ลว 2 ก.ค. 58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ ด่วนที่สดุ ที่ พล 0023.3/ว 4052 ลว 2 ก.ค. 58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4053 ลว 2 ก.ค. 58 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.5/ว4059 ลว 2 ก.ค.58 [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 305 ลว 1 ก.ค. 58 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 90 
แนวทางการดำเนิน่งเสริมพัฒนาการเด้ก และการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปร 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว301 ลว 30 มิ.ย.58 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
โครงการประกวดคลิปวีดิโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน ที่ พล 0023.3/ว304 ลว 30 มิ.ย.58 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญ๊่ปุ่น ประจำปี 2559 ที่ พล 0023.1/ว4023 ลว 1ก.ค.58 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 344 
รายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3988 ลว 30 มิ.ย.58 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
การปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว3990 ลว 30 มิ.ย.58 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 105 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว3904 ลว 25 มิ.ย. 58 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 71 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 3/2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว3946 ลว 29 มิ.ย.58 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 292 
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ พล 0023.1/ว3927 ลว 26 มิ.ย.58 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 147 
รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/11003 ลว 26 มิ.ย. 58 [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 123 
ส่งความสุข (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 234  ตอบ 4  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555