โครงการซ่อมแซมบ้าน นางอำพร สุตโสม หมู่ที่ 3 บ้านมะต้อง เป็นผู้ยากไร้ [ 29 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 12 


โครงการซ่อมแซม บ้านนางบัวจอง โภชน์กร หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ผู้ยากไร์ผู้พิการ [ 29 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 9 


โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน กลุ่มผู้ [ 29 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 12 


กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สรา้งสรรค์ในระดับตำบล ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 13 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 75 
ทต.บางกระทุ่ม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.พันชาลี โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.สนามคลี โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 มอบชุดปฐมพยาบาล [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ห้วยเฮี้ย กิจกรรมปลูกป่า อบต.ห้วยเฮี้ย ร่วมกับอุทยานทุ่งแสลงหลวง ในวันทั่ 30 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านใหม่ (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นคร [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดน้ำลอม - หน้าโรงเรี [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านนาจาน ต.นาบั [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านนาคล้าย - หม [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA ASPHALTIC CONCRETE) สายทาง ทล.23310102 สายบ้านห้ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดยนายกทรงธรรม เกิดคุณธรรม จัดทำโครงการพัฒนาครอบค [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1298 [รายชื่อ]  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1291  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1293  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/345  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
 
    
 
 
แบบสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จังหวัดพิษณุโลก (ตามบัญชี กชช.2ค ปี 2556) [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 118 
มติ ก.อบต.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2559)ที่ พล 0023.5/ว384 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 3848 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว3844 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 3 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว3845 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3846 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว283 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว3847 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว284 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
รายงานผลการดำเนิินงานระบบ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 285 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
การแก้ไขข้อมูลระบบสาระสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3821 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3820 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
การจััดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3823 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3822 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 ที่ พล 0023.1/ว3765 ลว 29 มิ.ย.59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างฝผสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่ พล 0023.3/ว 3793 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3792 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3791 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 172  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 249  ตอบ 9  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 160  ตอบ 0  
 
 
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555