การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองท่าเข้,คลองคล้าและคลอ [ 16 พ.ค. 2559 ] อ่าน 20 


การประชุมสมาชิกโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะต้องและสภาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างค [ 16 พ.ค. 2559 ] อ่าน 21 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ] อ่าน 51 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุม [ 2 มี.ค. 2559 ] อ่าน 148 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
อบต.ชุมแสงสงคราม คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางระกำ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่องกำหนดตรวจรับตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่องกำหนดตรวจรับตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่องกำหนดตรวจรับตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม อบต.ชุมแสงสงคราม ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลชุมแสงสงคราม เข้าร่วมอ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังนกแอ่น แก้ใข ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.มะตูม [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ตั้งแต่ถนนสายพรหมพิรามถึงบึ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ตั้งแต่ที่ดินของนายประมวล แสงอ่วม ถึง [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่บ้านของนายประเสริฐ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่บ้านของนางละออง นุช [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านของนายยงค์ ภู่รอด [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านของนายบุญสืบ สิงห์ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อประปา PVC ตั้งแต่บ้ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.(มอก.) ตั้งแต่ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายทุ่ม เรืองทองถึ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชทานปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า ด่วนที่สุด สล.  [ 17 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว950  [ 17 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว930  [ 17 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2684  [ 17 พ.ค. 2559 ]
 
    
 
 
ประชุมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว243 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 127 
โครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5 / ว 2906 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 149 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็ปไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 2905 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ ที่ พล 0023.3/ว 2904 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 238 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 117 
สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี่สารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2862 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยฯ ที่ พล 0023.3/ว 2863 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณสำหรับผู้อุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2861 ลว 18 พ.ค59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 89 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอััตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ที่ พล 0023.2/ว2887 ลว 4 พ.ค. 59 [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 209 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 2401 ลว 4 พ.ค. 59 [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 85 
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ที่ พล 0023.2/ว 2804 ลว 16 พ.ค. 59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 179 
ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 16 พ.ค. 59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
โอนเงินจัดสรรของสำนักง่รสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เดือนเมษายน 2559 ที่ พล 0023.5/ว 233 ลว 13 พ.ค.59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 128 
โอนเงินจัดสรรเดือนมีนาคม 2559 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.5/ว234 ลว 13 พ.ค.59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 106 
แจ้งผลการหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้นซึ่งมีผลก่อนบัญชีเงินเดือน (บัญชี 5) ที่ พล 0023.2/ว232 ลว.13 พ.ค. 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 147 
อบต.บ้านกลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ 4 ช่อง หมู่ที่ 10 บ้านซำหวาย เเละหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ที่ พล 0023.3/ว2772 ลว 13 พ.ค.59 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
น้ำขุ่นมาก (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 59  ตอบ 1  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 182  ตอบ 9  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 123  ตอบ 0  
 
 
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555