ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 33 
รากลางโครงการวางระบบท่อประปาทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะต้อง [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
 
 
 
อบต.โคกสลุด ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแยง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลบ้านแยง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
 
การยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4717 ลว. 8 สิงหาคม 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 226 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 251 ลว 3 ส.ค. 60 [ 4 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 177 
จัดส่งรายงานการนำเส่งเงินข้าบัญชีฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 240 ลว 18 ส.ค. 60 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2560 ที่ พล 0023.3/ว4949 ลว 17 ส.ค. 60 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ที่ พล 0023.2/ว 4973 ลว 17 สิงหาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการฯ ที่ พล 0023.2/ว 4952 ลว 17 สิงหาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ส. 2560 ที่ พล 0023.2/ว 4951 ลว 17 สิงหาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560 ที่พล 0023.2/ว 4950 ลว 17 สิงหาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงงบแห่งชาติฯ ที่ มท 0023.4/ว ลว 17 สิงหาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท ที่ พล 0023.3/ว 4912 ลว 16 ส.ค. 60 [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4911 ลว 16 ส.ค. 60 [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
การประชุมคณะกรรมการบริอหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4913 ลว 16 ส.ค. 60 [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การการบริหารจัดการเวลา ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4903 ลว 16 ส.ค. 60 [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
การประชุมสัมมนาเพื่อปฎิบัติการเพื่อชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ ที่ พล 0023.3/ว 4904 ลว 16 ส.ค. 60  [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
โครงการฝึกอบร มการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฎิกูลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4902 ลว 16 ส.ค. 60  [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
รายงานประชุม นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ พล 0023.2/ว4857 ลว15สิงหาคม2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 88 
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4851 ลว 11 ส.ค. 60 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี HIV เอดส์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4765 ลว 9 ส.ค. 60 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H ที่ พล 0023.3/ว 4764 ลว 9 ส.ค. 60 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 28 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1613  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1619  [ 16 ส.ค. 2560 ]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1617  [ 16 ส.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)กพส. มท 0810.6/ว4516  [ 16 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4519  [ 16 ส.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.2/ว1615  [ 16 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1606  [ 15 ส.ค. 2560 ]
เชิญประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว46  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1609  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1611  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1603  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1588  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4556  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1592 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 384  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 406  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในพิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เบิกจ่ายทุนการศึกษา ตามระเบียบใหม่ฯ (17 ส.ค. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (16 ส.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก วุฒิที่ใช้สอบนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่น (15 ส.ค. 2560)    อ่าน 4059  ตอบ 17
ทต.หัวรอ ไฟรายทาง (15 ส.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.สมอแข ถนนทางเข้าหมู่บ้านพงษ์ผกาลา * * * ลรกมากๆ (15 ส.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.บึงพระ ขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย (เพิ่มเติม) (12 ส.ค. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 2
อบต.ศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พ (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.ไผ่ล้อม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บึงพระ ปัญหาน้ำค่ะ ม.1 ซอยอมรศรี (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.บึงพระ ขอ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บึงพระ ขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทต.ปลักแรด โทรศัพืท์สนง. (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับนายช่างสำรวจ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ ท่อแตก (9 ส.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ ท่อประปาแตก (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เว็บไซต์ อบต.บ้านป่า อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น (2 ส.ค. 2560)    อ่าน 326  ตอบ 2
ทต.พันเสา ขอร้องเรียนเรื่องถนนสักหน่อย (1 ส.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง เดือนร้อน (1 ส.ค. 2560)    อ่าน 84  ตอบ 8
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555