มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะต้อง [ 23 เม.ย. 2557 ] อ่าน 8 


กิจกรรมการสำรวจข้อมูลคนพิการตำบลมะต้อง [ 22 เม.ย. 2557 ] อ่าน 12 


กิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว [ 22 เม.ย. 2557 ] อ่าน 11 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลมะต้อง ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 21 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางส้มเช้า เจริญผล ถึงค [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำประปา [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีน) สายหลัก บ้านนหนองห [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปาด [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเก่า หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปาด [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดจันทร์ รองนายก อบต.วัดจันทร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลท้ [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดจันทร์ รองนายก อบต.วัดจันทร์ ดูงานคัดแยกขยะวงษพาณิชย์ เพื่อนำมาปรับใช้ในสำนักงานและพื้น [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ ประกาศสอาบราคาโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 2 [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ประกาศสอบราคาโครงการก่อร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอยบ้านลุงเทิง ชุมชนโรงเลื [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.มะต้อง มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะต้อง [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บึงระมาณ ประชุมการจัดงานวันเทศบาลและการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้านยาเสพติด [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาง สอบราคาโครงการซ่อมแซมทางน้ำล้น บริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอเน [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาง สอบราคาโครงการก่อสร้างประปาขนาดเล็ก คุ้มบ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 6 บ้านวังยาง ตำบลวั [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาง สอบราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปรา [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E21– E25 /2557 การ [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ โครงการ “เยี่ยมเยียนหมู่บ้านยามเย็น” [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาง ประกาศสอบราคาถนนลูกรังและประกาศสอบราคาซ่อมแซมไหล่ถนน [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านท่าทอง [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศู [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.มะต้อง กิจกรรมการสำรวจข้อมูลคนพิการตำบลมะต้อง [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว625  [ 22 เม.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว626  [ 22 เม.ย. 2557 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว622  [ 22 เม.ย. 2557 ]
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ สล. มท 0801.2/ว604  [ 22 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 [รายชื่อ]  [ 22 เม.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.มถ.  [ 21 เม.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว619  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว618  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว612  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว616  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
 
    
 
 
แผนที่สอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 เมษายน 2557 [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
แผนผังบริเวณสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 เมษายน 2557 [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
แจ้งเลื่อนการอบรม ส.อบต. ที่ พล 0023.4/ว 238 ลว. 21 เม.ย. 57 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 108 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 45 ลว. 18 เม.ย. 57 [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 234 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคระห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 209 
เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีสนามสอบ กสถ. จัดทำป้ายบอกทางเพื่อความเหมาะสม ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5 ลว 23 เม.ย. 57 [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 15 
เรื่อง การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2136 ลว 23 เม.ย. 57 [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3/ว 2109 ลว 22 เม.ย. 57 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ด้านเงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร และเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.5/ว 117 ลว. 21 เม.ย. 57 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 74 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2084 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2083 ลว 21 เม.ย.57 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว 116 ลว. 21 เม.ย. 57 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้วนการวัดและแระเมิงผลการเรียนรู้ ประจำปี 57 ที่ พล 0023.3/ว 111 ลว 11 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2041 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 114 
เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท. ให้การสนับสนุนและดำเนินการป้องกันปละลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ แล้วรายงานผลให่้จังหวัดทราบตามแบบ ปภ.สถจ.2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1985 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท. เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ 57 ที่ พล 0023.3/ว 1986 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
เรื่อง การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ พล 0023.3/ว 1987 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e - LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 147 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ฯลฯ ด่วนม่าก ที่ พล 0023.2/ว1975 ลว 11 เม.ย.57 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
เสนอขายเสื้อสงกรานต์ (31 มี.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0  
ส่งความสุข (27 ธ.ค. 2556)    อ่าน 47  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555