ท่านต้องการให้ อบต.มะต้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 อบต.มะต้อง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
 
 
 
อบต.งิ้วงาม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามจัดงานวัน อปพร.แห่งชาติ [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ชุมแสงสงคราม [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
มติ ก.อบต.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
พระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.5/ว 1977 ลว 28 มี.ค. 60 [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1978 ลว 28 มี.ค. 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2560) ที่ พล 0023.5/ว1979 ลว 28 ม.ค. 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ที่ พล 0023.2/ว1980 ลว 28 มี.ค.60 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 119 
แจ้ง อปท.ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.54-59 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อนุมัติ ที่พล.0023.5/ว98 ลว 28 มี.ค 60 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งฯ ที่ พล 0023.3/ว 1965 ลว 28 มี.ค. 60  [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1964 ลว 28 มี.ค. 60 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการรับรองข้อมูลจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนังงาน ที่พล.0023.2/ว99 ลว 28 มี.ค 60 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 62 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ของ นสจ.พิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1160 ลว. 22 ก.พ. 60 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 140 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1899 ลว 27 มี.ค. 60  [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 114 
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง ด่วนทีี่สุด ที่ พล 0023.3/ว096 ลว 24 มี.ค. 60 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 87 
ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว1893 ลว 24 มี.ค. 60 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
สำรวจข้อมูลการปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ที่ พล 0023.3/ว094 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1856 ลว 23 มี.ค. 60  [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1853 ลว 23 มี.ค. 60  [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลฯ ที่ พล 0023.3/ว 1852 ลว 23 มี.ค. 60  [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานวันผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1851 ลว 23 มี.ค. 60  [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 78 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ัฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1817 ลว 22 มี.ค. 60  [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
การโอนเงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1816 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 124 
 
 
พวงมาลัยดอกไม้สด / บายศรีดอกไม้สด
วัดหางไหล
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว684  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว685  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว683  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว655 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว673 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ กพส. มท 0810.4/ว649  [ 28 มี.ค. 2560 ]
หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1614  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว668  [ 27 มี.ค. 2560 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว667  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว652 [แบบรายงานฯ]  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว666  [ 27 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว660  [ 27 มี.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
 
 
 
น้ำขุ่นมาก (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 307  ตอบ 2  
เรื่องน้ำปะปาหมู่บ้าน (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 354  ตอบ 9  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ท่านใด อยากย้ายมา อำเภอเมืองพิษณุโลก บ้างคะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 881  ตอบ 7
อบต.สมอแข เรื่องขยะค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 102  ตอบ 2
อบต.ท้อแท้ ผ่านไปสองปี ยังนิ่งเฉย (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 2
ทต.สนามคลี เทศบาลสร้างถนนคอนกรีตในที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 131  ตอบ 3
ทต.เนินมะปราง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 2
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางระกำ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 64  ตอบ 2
อบต.ศรีภิรมย์ สอบถามข้อมูลติดต่อ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 2
อบต.คันโช้ง ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 62  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก พฤติกรรมลูกจ้าง ที่ดี ที่ดอนทอง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 395  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 153  ตอบ 1
อบต.สมอแข เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 653129  ตอบ 69
อบต.วัดพริก สอบถามโครงการหรือแผนการติดตั้งเสาไฟ+ไฟส่องสว่าง (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 2
อบต.วังโพรง เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 67  ตอบ 3
อบต.บ้านพร้าว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านพร้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 2
อบต.ชาติตระการ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 979  ตอบ 214
อบต.วัดจันทร์ น้ำประปาหมู่บ้านบัวสีเงินไม่ไหล (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) ด่วน! พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา จังหวัดพิษณุโลก (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 6482  ตอบ 12
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 10518  ตอบ 1710
อบต.วัดจันทร์ อยากทราบความหมายของตรา อบต.วัดจันทร์ (26 มี.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555