โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลมะต้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ 24 เม.ย. 2558 ] อ่าน 17 


โครงการสืบสานประเพณีไทย ผู้สูงวัยสุขภาพดี ด้วยหลัก 3 อ. ( อาหาร ออกกำลังกาย อ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 14 


โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปี [ 9 เม.ย. 2558 ] อ่าน 60 


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 - [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 30 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เพื่อพิจจารณาจ่ายขาดเงินสะส [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ปฏิทินโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2 [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่องขอเชิญชวนประชาชนตำบลมะต้องเข้าร่วมประชุม [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน [ 26 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.มะตูม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะตูม [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.มะต้อง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.มะต้อง โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลมะต้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางกระทุ่ม กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 20 โครงการ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางระกำ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านแยง พิธีรดน้ำขอพรท่านนายก ชูชีพ แก้วคุ้ม และคณะผู้บริหารตำบลบ้านแยง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรั [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประป [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ห [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดป่าสัก
ที่ทำการ อบต.มะต้อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว797  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2258  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
 
    
 
 
แบบรายงานคะแนน Core team ปี 2558 (4 ด้าน) [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 279 
โอนเงินจัดสรรเงินรายได้ให้ อปท.ของ สนง.สรรพสามิตรพื้นที่พิษณุโลก พล 0023.5/ว172 ลว 24 เม.ย.58 [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว2552 ลว 23 เม.ษ.58 [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
สรุปรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือน (ตกเบิก) ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่าง 1 ม.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ที่ พล 0023.5/ว169 ลว 22 เม.ษ.58 [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 190 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่ พล 0023.3/ว2536 ลว 22 เม.ย.58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ที่ พล 0023.3/ว2535 ลว 22 เม.ย. 58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ พล 0023.3/ว 171 ลว 22 เม.ย. 58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
เร่งรัดให้อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.1/ว2542 ลว 22 เม.ษ.58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ภาคเหนือเขต 2 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 163 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว167 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 91 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว2504 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 72 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ส.2542 งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2503 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.5/ว2505 ลว 21 เมษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ที่ พล 0023.5/ว2505 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 62 
ให้อปท.สรุปงบหน้าประมาณการายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว168 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 68 
ที่ พล 0023.1/ว 2509 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2556-2557) [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ที่ พล 0023.1/ว 2508 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 128 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การพัฒนาทักษะครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ที่ พล 0023.3/ว 2496 ลว. 20 เม.ษ.58 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ชุด พระผุ้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่ พล 0023.1/ว166 ลว 20 เม.ษ.58 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
ส่งความสุข (5 ต.ค. 2557)    อ่าน 179  ตอบ 3  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555