ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสูบด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหางไหล หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ย. 2558 ] อ่าน 17 


โครงการประชุมสมัชชาเด้กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 15 


รับใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 22 


ภาพกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชน ร่วมมือ ร่วมใจ ฟื้นฟูประชาธิปไตย พัฒนาชาติไทย [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 19 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 เพ [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชัพมาแสดงตนต่อ อบต.มะต้อง ประจำป [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
อบต.ศรีภิรมย์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. โครงการระบบตรวจวัดสถานภาพน้ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี ขอเชิญร่วมแข่งขั [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้อแท้ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายเนินทราย(ต่อจากเดิม)ถึงแยกปู่มาก [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้อแท้ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยด้วงอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้อแท้ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้อแท้ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายเนินทราย(ต่อจากเดิม)ถึงแยกปู่มาก-ปู่ปาน หมู่ที่ ๕ บ้าน [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้อแท้ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยด้วงอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้อแท้ อำเภอวัดโบถ์ จังหวัดพิ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.สนามคลี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภท คุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะภายในสำนักงาน อบต.ท่างาม ตามแบบ อบต [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 12 โครงการ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.บางระกำ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี (MBT) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราเมศวร (ถนนเอกาทศรถ - ถนนสน [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระลือ ซอย 9/1 ด้วยระบบอิเล็ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล. ประกาศประมููลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบรมไตรโลกนารถ (ห้ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ จ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทขุดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน ฯลฯ จำนวน 1 คัน [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
 
 
วัดหางไหล
วัดสนามไชย
วัดป่าสัก
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.สส. มท 0891.3/ว1832 [รายชื่อ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1834 [เอกสารแนบ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
 
    
 
 
ให้ อปท.ที่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามโปรแกรม CCIS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว380 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/379 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 ลว. 26 ส.ค 58 (เฉพาะเรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560))) [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 109 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที 8/2558 วันที่ 27 ส.ค.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 225 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่แม่บทของ อปท. วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/013 ลว 2 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 80 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 25858 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 200 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงปม.พ.ศ.2560 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงปม. พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5334 ลว 1 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ที่ พล 0023.1/ว5396 ลว 2 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 75 
ให้อปท.เร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ พล 0023.5/ว338 ลว 1 ก.ย.58 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 80 
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ที่ พล 0023.3/ว377 ลว 1 ก.ย.58 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 376 ลว 1 ก.ย.2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 90 
โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3/ว 374 ลว 1 ก.ย.2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 58 
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5354 ลว 31 ส.ค.58 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4346 ลว 28 ส.ค. 58 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 192 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5341 ลว 28 ส.ค. 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 409 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว371 ลว 27 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 172 
แจ้งจังหวัดให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/480 ลว 18 ส.ค. 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 152 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 6 ที่ พล 0023.5/ว368 ลว 26 ส.ค.58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 186 
ตรวจสอบนำเข้าข้อมูลในระบบ E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว369 ลว 26 ส.ค. 58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 289 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือน พค.58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว14700 ลว 26 ส.ค.58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 211 
ส่งความสุข (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 280  ตอบ 4  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2555